پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری باستان‏ شناسی دانشگاه تهران

3 دانش ‏آموخته دکتری روابط بین ‏الملل

چکیده

باستان‌شناسی، فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن‌های گذشته‌ بشری با استفاده از مطالعه داده‌های مادی برجای ‏مانده از گذشته است که در کاوش‌های علمی تپه‌ها و محوطه‌های پیش از تاریخ (تاریخی) یا در بررسی‌های میدانی کشف می‌شوند. امنیت ملی نیز توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‏ های داخلی (تمامیت ارضی،  قدرت نظامی،  نظام سیاسی، بافتار فرهنگی، ساختار اقتصادی، همبستگی ملی)  در برابر تهدیدات خارجی محسوب می‌شود و زمانی پایدار می‌شود که همه عناصر شکل‌دهنده امنیت به شکلی به‏ هم‌ پیوسته و در جهت منافع ملی رشد کنند. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان‏ شناسی در تقویت امنیت ملی است. از این رو نگارندگان با ارائه یک مدل مفهومی کوشش کرده‌اند  نشان دهند که باستان‌شناسی از طریق کشف عناصر و مؤلفه ‏های تمدن باستانی و تاریخی یک ملت، از رهگذر تحکیم هویت ملی، ملی‏ گرایی و همبستگی ملی، منجر به تقویت امنیت ملی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


آجرلو، بهرام (1390)، «درآمدی بر باستان‌شناسی و سیاست»، مطالعات باستان‏شناسی، بهار و تابستان، دوره 3، شماره 1.
اسمیت، آنتونی دی (1383)، ناسیونالیسم نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، ترجمه منصور انصاری، تهران: نشر تمدن ایرانی.
اشرف نظری، علی و نوذر خلیل طهماسبی (1394)، «ملت و ملی‏گرایی در نگاه انتقادی آنتونی دی. اسمیت (رویکرد جامعه شناسی تاریخی): مطالعه موردی ایران»، فصلنامه سیاست پژوهی، تابستان، دوره دوم، شماره 3.
اشرف نظری، علی (1386)، «ناسیونالیسم و هویت ایرانی مطالعه موردی دوره پهلوی اول»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، بهار و تابستان ، سال نهم، شماره 22.
احمدی، حمید (1388)، بنیادهای هویت ملی ایرانی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
پیشگاهی‌فرد، زهرا و دیگران (بهار1390)، «جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28.
تجری، مرتضی (1392)، «مروری بر اندیشه های آنتونی اسمیت»، مجله ویستا، قابل دسترسی در:
https://vista.ir/w/a/21/4p69b#_ftn1.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1386)، قدرت و منافع ملی (مبانی- مفاهیم و روش‏های سنجش)، تهران: نشر انتخاب.
خلیلی، محسن، جهانگیر حیدری و دیگران (1391)، «ژنوم‏های ژئوپلیتیکی مؤثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، پاییز ، سال اول، شماره 3.
خلیلی، محسن، جهانگیر حیدری و هادی صیادی (1392)، «پیوند ژنگان ژئوپلیتیک و سیاست خارجی نمونه پژوهی: پاکستان و ایران»، فصلنامه مطالعات شبه‏قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال پنجم، شماره 17.
دانشنامه جهان اسلام، قابل دسترسی در:     https://rch.ac.ir/article/Details/5625
دهقانی فیروزآبادی، جلال (1387)، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: شادان.
زریری، رضا (1384)، «تجدد‌گرایی و هویت ایرانی در عصر پهلوی»، مجله زمانه، شماره 40، قابل دسترسی در:
 
طرفداری، علی‏محمد (1396)، «نقش جریان‏های شرق‏شناسی و ایران‌شناسی در پیدایش تاریخ‌نگاری‌های ملی در ایران؛ از قاجاریه تا پایان پهلوی اوّل»، فصلنامه تاریخ اسلام، تابستان، سال هجدهم، شماره 2.
فاضلی، حبیب‏الله و نوذر خلیل طهماسبی (1394)، «ناسیونالیسم و مدرنیسم: مقایسه دیدگاه آنتونی اسمیت (رویکرد جامعه شناسی تاریخی) و مکتب نوگرا»، فصلنامه سیاست، دوره 46، شماره 3.
کاتم، ریچارد، (1385)، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: کویر
کریمی‌پور، یدالله و حمیدرضا محمدی (1388)، ژئوپلیتیک ناحیه‌گرایی و تقسیمات کشوری، تهران: انتخاب.
محسنی، علی و مهدی جاودانی‏مقدم (1397)، «تحول پارادایمی مفهوم قدرت و امنیت در عصر جهانی‏شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‏های سیاسی جهان اسلام، پاییز، سال هشتم، شماره 3.
مجتهدزاده، پیروز (1389)، «ادعای ابوظبی بر جزایر سه‌گانه ایرانی ابزاری برای هویت سازی در امارات عربی متحده»، فصلنامه بین‏المللی ژئوپلیتیک، زمستان، دوره 6، شماره 20.
معصومی، غلامرضا (1389)، تاریخچه علم باستان‌شناسی، تهران: سمت.
محمدی‏فر، یعقوب (1387)، «باستان‏شناسی سیاسی: نگاهی به تاریخچه مطالعات باستان‏شناسی کتاب مقدس (تورات)»، مجله مطالعات ایرانی، شماره 13.
نای، جوزف (1382)، «قدرت نرم»، ترجمه محمد حسینی‏مقدم، فصلنامه راهبرد، شماره 9.
یزدان‏فام، محمود (1388)، «امنیت نرم و چرایی آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 12، شماره 3.
یداللهی، سیما و عباس یلوه‌ای (1390)، «نگاهی تحلیلی به باستان‏شناسی و جایگاه آن در ایران»، دوفصلنامه مطالعات باستان‏شناسی، بهار وتابستان، دوره 3، شماره 1.
 
Anderson, B (1991), Imaginable Communities, London: Verrso.
Bahn, P and Renfrew, C (2000), Archaeology: Theories, Method & Practice. 3rd edition, London: Thames & Hudson.
Dewar, K., du Cros, H., & Li, W (2012), The search for world heritage brand awareness beyond the iconic heritage: Acase study of the Historic Centre of Macao. Journal of Heritage Tourism, 7(4).
Gellner, Ernest (1983), Nation and Nationalism, Basil Blackwell, Oxford
Saeedi, Hamid & Heidarzadeh, Kambiz, (2016), The effects of heritage image on destinationbranding: an Iranian perspective, Journal of Heritage Tourism
Kohl, P.L (1998), Nationalism & archaeology: On the constructing of nations & the reconstruction of theremote past, Annual Reviews of Anthropology, 27.
Mytol, Alexander (2001), Encyclopedia of Nationalism. 2 Vols. London: Academic Press, Inc.
Shnirelman, V. A & Kohl, P.L &  Fawcett,  Clare (1995), “From internationalism to nationalism: Forgotten pages of the Soviet archaeology in the 1930s & 1940s”, Nationalism & Politics & the Practice of Archaeology, Cambridge University Press.
Ritchie, J. R. B., & Crouch, G (2000), The competitive destination: A sustainability perspective. Tourism Management.