درآمدی نظری بر سیاست‏گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پرسش اساسی مقاله حاضر این است که سیاست‏گذاری امنیتی مبتنی بر «خوشبختی و شادکامی مردم» را چگونه می‌توان صورت‏بندی مفهومی- نظری کرد؟ به نظر می ‏رسد با بازاندیشی انتقادی در مبانی نظری سیاست‏گذاری امنیتی با توجه به شرایط جهانی، تحول در ارزش‌ها و هنجاری‌های سیاسی– زیستگانی، تغییر ماهیت تهدیدات ملی و همچنین تغییر در ماهیت «نیازها» و «خواسته‌ها»ی مردم در عصر شبکه‌ای‏ شدن مناسبات، می‌توان ایده سیاست‏گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم را صورت‏بندی کرد. در این مقاله که به لحاظ روشی توصیفی– تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی- نظری انجام گرفته است، تلاش شده با بهره‌گیری از مفاهیم نظریه فلسفی- اجتماعی انتقادی، نظریه انتقادی روابط بین‌الملل، نظریه انتقادی امنیت، امنیت انسانی و طرح شادکامی، چارچوبی مفهومی برای تعیین الزامات سیاست‏گذاری امنیتی در شرایط امروزی تشریح شود. مسئله‌ای که نقطه اصلی نوآوری و سهم پژوهشی این مقاله در حوزه سیاست‏گذاری امنیتی به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


استعدادی شاد، مهدی (1398)، دانایی و فردیت، نامه‌هایی از فلسفه قرن بیستم آلمان، گام نو.
اسمیت، استیو (1396)، سیاست خارجی؛ بازیگران نظریه‌ها و موارد مطالعاتی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و همکاران، سمت.
اوئن، تیلور (1396)، «امنیت انسانی مفهومی مورد مناقشه»، در پیتر برجس (1396)، بررسی‌های جدید امنیت، ترجمه علیرضا طیب، امیرکبیر.
باک، درک (1395)، سیاست شادکامی، ترجمه نرگس سلحشور، فرهنگ معاصر.
بوک، سیسلا (1396)، در جستجوی خوشبختی؛ از ارسطو تا علم مغز، ترجمه افشین خاکباز، نو(آسیم).
حیدری، علیرضا (1395)، سرمایه‌گذاری منابع انسانی، آگه.
شیهان، مایکل (1388)، امنیت بین‌الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کریل، هرلی گلنسر (1393)، تاریخ اندیشه در چین؛ از کنفسیوس تا مائودسه‏تونگ، ترجمه مرضیه سلیمانی، ماهی.
قاضی‏زاده، علی (1398)، مبانی امنیت ملی، مؤسسه مطالعات فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
عبداله‌خانی، علی (1386)، تهدیدات امنیت ملی، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
ملاعباسی، محمد (13/8/1390)، اکسل هونت، http://www.philosociology.ir/daily-articles/413-1390-08-13-06-01-34.html.   بازیابی شده در تاریخ 10 بهمن 1401
هکلی، جونی و کریس ئائولینا کالیو، (22/11/1400) سوژه، کنش و پولیس: نظریه پردازی درباره عاملیت سیاسی، http://dialecticalspace.com/subject-action-polis-theorizing-political-agency/  بازیابی شده در تاریخ 7 اردیبهشت 1401
 
Edström, B. (2003, January). Japan's foreign policy and human security. In Japan Forum (Vol. 15, No. 2, pp. 209-225). Taylor & Francis.
THINLEY, Jigmi Y. What Does Gross National Happiness (GNH) Mean? 2nd International Conference on GNH, Halifax, Canada, (21.6.2005). Accessed on 07/01/2014
Häkli, Jouni, Kallio, Kirsi Pauliina (2014). Subject, action and polis: Theorizing political agency, Progress in Human Geography, Vol 38, Issue 2, pp. 181 –200
Honneth, A. (2014). Disrespect: The normative foundations of critical theory. John Wiley & Sons.
Homolar, A. (2015). Human security benchmarks: Governing human wellbeing at a distance. Review of International Studies, 41(5), 843-863.
Korc, M., Hubbard, S., Suzuki, T., & Jimba, M. (2016). Health, resilience, and human security: moving toward health for all. PAHO, Washington, DC. http:// iris. Paho. org/handle/10665.2/28286. Accessed 5 /12/ 2020
Lanteigne, Marc (2013). Chinese Foreign Policy: An Introduction. Routledge.
Lukutin, A. A., Ustyuzhanin, N. N., & Semenov, D. V. (2021). Happiness as a factor of the national security of Russia. In SHS Web of Conferences (Vol. 122, p. 04001). EDP Sciences.
Schroeder, K. (2014). The politics of gross national happiness. Image and practice in the implementation of Bhutan’s multidimensional development strategy. PhD Thesis, University of Guelph, Canada.
Prescott-Allen, R. (2001). The wellbeing of nations: a country-by-country index of quality of life and the environment. United States: Island Press.
Upreti, B. C. (n.d.). Gross national happiness and foreign policy of Bhutan: Interlinkages and imperatives.
Veenhoven, R. (2018). Happiness in nations: Pursuit of greater happiness for a greater number of citizens. In the Oxford Handbook of Positive Psychology (pp. 1–41).
Webb, D., Wills-Herrera, E. (2012). Introduction. In: Webb, D., Wills-Herrera, E. (eds) Subjective Well-Being and Security. Social Indicators Research Series, vol 46. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2278-1_1.
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/18
https://www.thelocal.de/germans-idea-of-happiness-no-money-stress/2015 /9/6
https://www.weforum.org/agenda.2018/3/3/germans-idea-of-happiness-nomoney-stress: https://www.thelocal.de. 2015/9/9/
https://mainichi.jp/english/articles/2021/04/03/p2a/00m/0na/005000c,2021/3/3 (Mainichi Japan)
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/28/national/loneliness-isolation-measures/2021/28 /12