دوره و شماره: دوره 25، شماره 96، تیر 1401، صفحه 7-367 
نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320)

صفحه 227-270

اسماعیل چنگیزی اردهائی؛ سید مسعود موسوی؛ محمد حسن رازنهان؛ علیرضا ملایی توانی