تحلیل نسبت تحریم‌های اقتصادی یک جانبه با حقوق بین‌الملل معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله به تحلیل نحوه تعامل دو متغیر حقوق بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی یک‏جانبه با یکدیگر می‌پردازد. سؤال این است که چرا با وجود گسترش حقوق بین‌الملل طی سده اخیر، گرایش دولت‌ها به استفاده یک‏جانبه از تحریم‌های اقتصادی افزایش یافته است. مقاله حاضر این پاسخ را مطرح می ‏کند که حقوق بین‌الملل بر منع جنگ تمرکز کرده و در برابر استفاده یک‏جانبه دولت‌ها از تحریم‌های اقتصادی موانع محکمی ایجاد نکرده است. برای دفاع از ادعای مذکور از تحلیل نظری- حقوقی استفاده خواهد شد. مقاله به لحاظ نظری از دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم بهره می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relation of Unilateral Economic Sanctions with Contemporary International Law

نویسنده [English]

  • Abdollah Ghanbarloo
چکیده [English]

This article analyzes how the two variables of international law and unilateral economic sanctions interact with each other. The question is why despite the expansion of international law during the last century, the tendency of governments to unilaterally use of economic sanctions has increased. The current article proposes the answer that international law focuses on the prohibition of war and has not created strong barriers against the unilateral use of economic sanctions by governments. Theoretical-legal analysis will be used to defend the said claim. Theoretically, the article uses the two theories of liberalism and realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unilateral economic sanctions
  • international law
  • United Nations Charter
  • collective security
  • jurisdiction of governments
  • national sovereignty
دان، تیم (دی 1383)، «لیبرالیسم» جان بیلیس و استیو اسمیت، تدوین، جهانی‏شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، جلد اول: زمینه تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرایندها، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی و دیگران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
قنبرلو، عبداله (تابستان 1397)، مبنای نظری تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران: مقایسه دیپلماسی دولت‌های ترامپ و اوباما، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 21، ش 2، 100-75.
کَسِسِه، آنتونیو (مهر و آبان 1380)، مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشردوستانه قهرآمیز در جامعه جهانی؟، ترجمه جعفر سروی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 169 و 170، 81-76.
گریگو، ژوزف ام. (تابستان 1385)، اقتدارگریزی و محدودیت‌های همکاری: نقوی واقع‌گرا از نوترین نهادگرایی لیبرال، اندرو لینکلیتر، تدوین، مفاهیم اساسی در روابط بین‌الملل: جامعه و همکاری در روابط بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ممتاز، جمشید (تابستان 1360)، تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 22، ش 0، 226-215.
مورگنتا، هانس جی. (1379)، سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، چاپ دوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
Alexander, Kern (2009), Economic Sanctions: Law and Public Policy, New York: Palgrave Macmillan.
Coates, Benjamin (January 2020), “A Century of Sanctions” Origins: Current Events in Historical Perspective, Vol. 13, No. 4, Retrieved June 10, 2021, from: https://origins.osu.edu/article/economic-sanctions-history-trump-global.
Doxey, Margaret P. (1996), International Sanctions in Contemporary Perspective, 2nd edn., Basingstoke: Macmillan.
Farrall, Jeremy Matam (2007), United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge: Cambridge University Press.
Gutmann, Jerg et al. (May 2018), “Economic Sanctions and Human Rights: Quantifying the Legal Proportionality Principle”, Institute of Law and Economics (ILE) Working Paper Series, No. 12, Retrieved September 2, 2021, from: www.econstor.eu/bitstream/10419/178615/1/ile-wp-2018-12.pdf.
Hoffman, Frederick (1967), “The Function of Economic Sanctions: A Comparative Analysis”, Journal of Peace Research, Vol. 4, No. 2, 140-59.
Meiser, Jeffrey W. (2017), “Liberalism” Stephen McGlinchey, Rosie Walters, and Christian Scheinpflug, eds., International Relations Theory, Bristol: E-International relations.
Schrijver, Nico J. (1994), “The Use of Economic Sanctions by the UN Security Council: An International Law Perspective”, Harry H. G. Post, ed., International Economic Law and Armed Conflict, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Stalls, Justin D. (Fall 2003), “Economic Sanctions” University of Miami International and Comparative Law Review, Vol. 11, No. 2, 115-172.
Terry, Patrick C. R. (December 2020), “Enforcing U.S. Foreign Policy by Imposing Unilateral Secondary Sanctions: Is Might Right in Public International Law?”, Washington International Law Journal, Vol. 30, No. 1, 1-27.
United Nations (2007), Yearbook of the International Law Commission 2001, Vol. II, Part Two, Report of the Commission to the General Assembly on the work of its fifty-third session, New York and Geneva: United Nations.
Van der Have, Nienke (2020), “The Proposed EU Human Rights Sanctions Regime” Security and Human Rights, Vol. 30, No. 1-4, 56-71.
Weston, Burns H. (July 1981), “The Charter of Economic Rights and Duties of States and the Deprivation of Foreign-Owned Wealth”, American Journal of International Law, Vol. 75, No. 3, 437- 475.