افلاطون و پرسمان امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

آرای فیلسوفان بزرگ تاریخ به ‏رغم دیرینگی و زمینه‏ محوری‏شان از آنجا که از چشم‏ انداز مفاهیم امروزین امنیتی نگریسته می‏ شوند، سنجه ‏هایی در اختیار می‏ گذارند که برپایه آنها می ‏توان هم مکتب ‏های امنیتی روزآمد و هم سیاست ‏های امنیتی روزمره و پیامدهای آنها ( یعنی هم نظریه و هم کنش تجربی آنها) را مورد ارزیابی و بازاندیشی قرار داد و به بهبود آنها، در جهت اعتلای شرایط زندگی انسانی یاری رساند. در این راستا، مقاله پیش ‏رو این پرسش بنیادی را پیش‏ می‏ کشد که چه نوع رویکردی به مفهوم امنیت را می‏ توان از اندیشه سیاسی افلاطون استنتاج کرد. در پرتو پاسخگویی به این پرسش، مرجع، مسئله و ابزارهای امنیت در اندیشه افلاطون شناسایی می ‏شوند. این مطالعه با به ‏کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می‏ دهد که رویکرد امنیتی استنتاج ‏شده از اندیشه سیاسی افلاطون، رویکردی مبتنی بر فلسفه رهایی است که برپایه آن امنیت در پرتو چیرگی عوامل نرمی چون برپاداری قوانین خدایی، کسب فضیلت ‏های انسانی و برقراری عدالت (همگی در معنای افلاطونی آن) در جامعه پدیدار می ‏شود.

کلیدواژه‌ها


آجودانی، ماشاءالله (1387)، مشروطه ایرانی، تهران: نشر اختران.
افلاطون (1344)، فدون (درباره روان)، ترجمه محمد مهدی خدیوی زند؛ مشهد: کتاب‏فروشی باستان
افلاطون (1353)، جمهوری، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: خوشه
افلاطون (1387)، ضیافت، ترجمه محمدعلی فروغی، تهران: انتشارات جامی
افلاطون (1366)، آپولوژی (خطابه دفاعیه سقراط)، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد اول)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، کریتون؛ از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد اول)؛ ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، آلکیبیادس، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد دوم)؛ ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، مرد سیاسی، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد سوم)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، قوانین، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد چهارم)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، از مجموعه دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (بی‏تا)، مه‏نون (تقوی)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: مکتب فلسفی جمعیت مبارز
بوزان، باری (1389)، مردم، دولت‏ها، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خلیلی، رضا (بهار1383)، «تحول تاریخی – گفتمانی مفهوم امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم ، شماره اول، ص29-7.
دورانت، ویل (1335)، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
راسل، برتراند (نشر الکترونیکی 1388)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران: شرکت سهامی کتاب‏های جیبی
رحیمی، علیرضا (1396)، کشاکش دموکراسی و امنیت ملی در ایران (1285 تا 1392 ش.)، تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
ریکور، پل (1385)، استعاره و مسئله اصلی هرمنوتیک، ترجمه حمید بهرامی‏راد، اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 5، ص 132- 129
فاستر، مایکل برسفورد (1383)، خداوندان اندیشه سیاسی (جلد اول)، ترجمه جواد شیخ‏الاسلامی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
فروغی، محمدعلی (بی‏تا)، حکمت سقراط و افلاطون (جلد اول)، تهران: چاپخانه مجلس شورای ملی
فروغی، محمدعلی (بی‏تا)، حکمت سقراط و افلاطون (جلد دوم)، تهران: چاپخانه مجلس شورای ملی
کاپلستون، فردریک (1380)، تاریخ فلسفه- یونان و روم، ترجمه جلال‏الدین مجتبوی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
ویلیامز، پل دی (1392)، درآمدی بر بررسی‏های امنیت، ترجمه علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر
Booth,Ken(2005), Critical Security Studies And World Politics,Colorado:Lynne Reinner Publisher.
Brown, Eric (2017), Plato’s Ethics and Politics in The Republic, The Stanford Encyclopedia of Philosophy: Metaphysics Research Lab, Stanford University, https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/plato-ethics-politics
Lu, Yali (2019), An Analysis of Plato’s Political Thought, Atlntis Press: Advances in Economics, Business and Management Research, volume 82
McAleer, Sean(2020), Plato’s Republic- An Introduction, Cambridge, UK: Open Book Publishers
Romm,Joseph J (1993), Defining National Security,The Nonmilitary Aspects, New York: Council on Foreign Relation Press.
Russell K. Bentley (2014), Language, Politics and Order in Plato’s Political Thought: A Study of Four Platonic Works,USA: ProQuest LLC