افلاطون و پرسمان امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

آرای فیلسوفان بزرگ تاریخ به ‏رغم دیرینگی و زمینه‏ محوری‏شان از آنجا که از چشم‏ انداز مفاهیم امروزین امنیتی نگریسته می‏ شوند، سنجه ‏هایی در اختیار می‏ گذارند که برپایه آنها می ‏توان هم مکتب ‏های امنیتی روزآمد و هم سیاست ‏های امنیتی روزمره و پیامدهای آنها ( یعنی هم نظریه و هم کنش تجربی آنها) را مورد ارزیابی و بازاندیشی قرار داد و به بهبود آنها، در جهت اعتلای شرایط زندگی انسانی یاری رساند. در این راستا، مقاله پیش ‏رو این پرسش بنیادی را پیش‏ می‏ کشد که چه نوع رویکردی به مفهوم امنیت را می‏ توان از اندیشه سیاسی افلاطون استنتاج کرد. در پرتو پاسخگویی به این پرسش، مرجع، مسئله و ابزارهای امنیت در اندیشه افلاطون شناسایی می ‏شوند. این مطالعه با به ‏کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می‏ دهد که رویکرد امنیتی استنتاج ‏شده از اندیشه سیاسی افلاطون، رویکردی مبتنی بر فلسفه رهایی است که برپایه آن امنیت در پرتو چیرگی عوامل نرمی چون برپاداری قوانین خدایی، کسب فضیلت ‏های انسانی و برقراری عدالت (همگی در معنای افلاطونی آن) در جامعه پدیدار می ‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plato and the Question of Security

نویسنده [English]

  • Alireza Rahimi
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the topics connected with the modern concepts of security in Plato's political philosophy. The opinions of the great philosophers of history, despite their lateness and context, since they are viewed from the perspective of today's security concepts, they provide criteria based on which modern security schools can be established. In this regard, the upcoming article raises the fundamental question of what kind of approach to the concept of security can be deduced from Plato's political thought. In the light of answering this question, the reference, issue and means of security are identified in Plato's thought. Using the hermeneutic method, this study shows that the security approach derived from Plato's political thought is an approach based on the philosophy of liberation, based on which security is based on the dominance of soft factors such as establishing divine laws, acquiring human virtues and establishing Justice (all in its Platonic sense) emerges in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security philosophy based on liberation
  • security philosophy based on power
  • security strains
  • security reference
  • security problem
  • security tools
  • hermeneutics
آجودانی، ماشاءالله (1387)، مشروطه ایرانی، تهران: نشر اختران.
افلاطون (1344)، فدون (درباره روان)، ترجمه محمد مهدی خدیوی زند؛ مشهد: کتاب‏فروشی باستان
افلاطون (1353)، جمهوری، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: خوشه
افلاطون (1387)، ضیافت، ترجمه محمدعلی فروغی، تهران: انتشارات جامی
افلاطون (1366)، آپولوژی (خطابه دفاعیه سقراط)، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد اول)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، کریتون؛ از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد اول)؛ ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، آلکیبیادس، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد دوم)؛ ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، مرد سیاسی، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد سوم)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، قوانین، از مجموعه دوره آثار افلاطون (جلد چهارم)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (1366)، از مجموعه دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: انتشارات خوارزمی
افلاطون (بی‏تا)، مه‏نون (تقوی)، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران: مکتب فلسفی جمعیت مبارز
بوزان، باری (1389)، مردم، دولت‏ها، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خلیلی، رضا (بهار1383)، «تحول تاریخی – گفتمانی مفهوم امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم ، شماره اول، ص29-7.
دورانت، ویل (1335)، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
راسل، برتراند (نشر الکترونیکی 1388)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران: شرکت سهامی کتاب‏های جیبی
رحیمی، علیرضا (1396)، کشاکش دموکراسی و امنیت ملی در ایران (1285 تا 1392 ش.)، تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
ریکور، پل (1385)، استعاره و مسئله اصلی هرمنوتیک، ترجمه حمید بهرامی‏راد، اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 5، ص 132- 129
فاستر، مایکل برسفورد (1383)، خداوندان اندیشه سیاسی (جلد اول)، ترجمه جواد شیخ‏الاسلامی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
فروغی، محمدعلی (بی‏تا)، حکمت سقراط و افلاطون (جلد اول)، تهران: چاپخانه مجلس شورای ملی
فروغی، محمدعلی (بی‏تا)، حکمت سقراط و افلاطون (جلد دوم)، تهران: چاپخانه مجلس شورای ملی
کاپلستون، فردریک (1380)، تاریخ فلسفه- یونان و روم، ترجمه جلال‏الدین مجتبوی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
ویلیامز، پل دی (1392)، درآمدی بر بررسی‏های امنیت، ترجمه علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر
Booth,Ken(2005), Critical Security Studies And World Politics,Colorado:Lynne Reinner Publisher.
Brown, Eric (2017), Plato’s Ethics and Politics in The Republic, The Stanford Encyclopedia of Philosophy: Metaphysics Research Lab, Stanford University, https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/plato-ethics-politics
Lu, Yali (2019), An Analysis of Plato’s Political Thought, Atlntis Press: Advances in Economics, Business and Management Research, volume 82
McAleer, Sean(2020), Plato’s Republic- An Introduction, Cambridge, UK: Open Book Publishers
Romm,Joseph J (1993), Defining National Security,The Nonmilitary Aspects, New York: Council on Foreign Relation Press.
Russell K. Bentley (2014), Language, Politics and Order in Plato’s Political Thought: A Study of Four Platonic Works,USA: ProQuest LLC