نظریه نظم نوین انقلابی در روابط ‏‏بین‏ الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نظم منطقه‏ ای و جهانی مطلوب و موردنظر انقلاب اسلامی بر اساس آموزه ‏های دینی را در قالب چه نظریه‏‏ ای می ‏توان تئوریزه و تبیین نمود؟  در پاسخ این فرضیه مطرح می‎ شود که «نظریه نظم نوین انقلابی» بر اساس شاخصه‏ های فکری- معرفتی و اجرایی- عملی ارائه ‏شده، ظرفیت و قابلیت تببین و تفهیم این ‏‏مسئله را دارد چراکه براساس نظریه‏ های موجود در رشته روابط ‏‏‏‏بین‏ الملل اعم از جریان اصلی و جریان انتقادی، هیچ‏کدام به صورت کامل نه ‏‏می تواند سیاست خارجی انقلاب اسلامی را تئوریزه کند و نه پاسخگوی مسائل مرتبط با این حوزه در عرصه میدان و عملِ مناسبات منطقه‏ ای و ‏‏‏‏بین‏ المللی کشور باشد. زمینه‌سازی برای کاربست عملی نظریه نظم نوین انقلابی با رویکرد تمدنی جز با نگاه وسیع فرامرزی و فرامنطقه‌ای به جغرافیای مقاومت مبتنی بر عقلانیت راهبردی انقلابی به سامان نخواهد شد و یکی از مصادیق راهبردی عقلانیت انقلابی، «دیپلماسی نهضتی» است که ظرفیت متحدنمودن و یکپارچه‏ کردن ملل ستم‌دیده و دُول مستقل را بر محور و مدار مقاومت بارها به اثبات رسانیده است.

کلیدواژه‌ها


امام خمینی (1378)، صحیفه امام. ج 9، ج 10، ج 12، تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
اکبری، حسین (1390)، علل رشد رو به تزاید تروریسم در نیم قرن اخیر و راهکارهای مقابله با آن، در تروریسم؛ مفهوم‏شناسی و مبانی نظری، تهران: مجموعه مقاله‏های کنفرانس ‏‏‏‏بین‏المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه.
الیاسی، محمدحسین (1387)، ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی آستانه تحمل مردم ، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره 40، پاییز.
بایلیس، جان و استیو اسمیت (1383)، جهانی‏شدن سیاست: روابط ‏‏‏‏بین‏الملل در عصر نوین، جلد اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ‏‏‏‏بین‏المللی ابرار معاصر.
پوستین‏چی، زهره و متقی، ابراهیم (1390)، زبان سیاسی مقاومت اسلامی در سیاست ‏‏‏‏بین‏الملل، فصلنامه پژوهش‏های روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، دوره نخست، شماره یکم، پاییز.
جوادی آملی، عبدالله (1378)، فطرت در قرآن، قم: نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1388)، روابط ‏‏‏‏بین‏الملل در اسلام، قم: مرکز نشر اَسراء.
چگینی، عباس (1387)، ابعاد پروژه DDR آمریکا در جهان اسلام، تهران: اندیشکده یقین.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389 الف)، مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، فصلنامه ‏‏‏‏بین‏المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره ششم، تابستان.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389ب)، چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره پنجم، شماره 2(18)، بهار.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1391)، الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط ‏‏‏‏بین‏الملل»، فصلنامه پژوهش‏های روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، دوره نخست، شماره سوم، بهار.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1394)، فرانظریه اسلامی در روابط ‏‏‏‏بین‏الملل. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 دیویتاک، ریچارد (1995)، پروژه نوگرایی و نظریه روابط ‏‏‏‏بین‏الملل در اندرو لینکلیتر (1386)، نوواقع‏گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و ‏‏‏‏بین‏المللی وزارت خارجه.
شریعتمداری جزائری، سید نورالدین (1385)، فقه روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره سی و ششم، زمستان.
شور، فرانسیس (1390)، امپراتوری رو به مرگ، ترجمه علیرضا طیب، تهران: ابرار معاصر.
صدقی، ابوالفضل (1384)، عدالت‏محوری استراتژی سیاست خارجی دولت اسلامی و بسیج جهانی اسلام در ششمین همایش سراسری ‏هادیان سیاسی: بسیج دولت اسلامی همبستگی ملی، تهران: معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، بهمن.
علیخانی، علی‏اکبر (1390)، مبانی و اصول روابط ‏‏‏‏بین‏الملل در اسلام، فصلنامه پژوهش‏های روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، دوره نخست، شماره یکم، پاییز.
 علیخانی، علی‏اکبر (1391)، قابلیت‏ها و فرصت‏های نظریه‏پردازی اسلامی- ایرانی روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، فصلنامه پژوهش‏های روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، دوره نخست، شماره سوم، بهار.
علیخانی، علی‏اکبر (1386)، شاخص‏های روش‏شناختی تفکیک مطالعات سیاسی اسلام در علیخانی، علی اکبر و همکاران، روش‏شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
علوی، سیدمحمود (1387)، مبانی فقهی روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
فولر، گراهام (1372)، قبله عالم: ژئوپولیتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
قادری کنگاوری، روح‏الله (1394)، نظریه مقاومت و نظریه‏های غربی روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، تهران: نشر مخاطب.
قادری کنگاوری، روح‏الله (1398)، مقاومت و دیپلماسی نهضتی؛ تحولات، فرصت‏ها و چالش‏ها ، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
قادری کنگاوری، روح‏الله (1399)، دیپلماسی نهضتی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: نقشه راه و مسائل پیش رو، آفاق امنیت، سال سیزدهم، شماره 48، پائیز.
محمدزاده، رضا (1387)، معرفت‏شناسی: مقدمه‏ای بر نظریه شناخت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول در نظریه‏های روابط ‏‏‏‏بین‏الملل، تهران: سمت.
مطهری، مرتضی (1370)، عدل الهی، چاپ پنجم، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی ( 1368)، مسئله شناخت، چاپ چهارم، تهران: صدرا.
 
Ashley, Richard K (1983), Three Modes of  Economism, International Studies Quarterly, Vol,27,No,4.
Brown, C (1992), International Relations Theory :New Normative Approaches, New York: Columbia University Press.
Burchill, S (2001), Introduction, In S. Burchill et al, Theories of International Relations, 2nd edn. Basingstoke:Palgrave.
Carr, E. H (1941), The Future of Nations:Indepenence or Interdependence, London: Kegan Paul.
Cox,R.W (1981), Social Forces, States and World Order:Beyond International Relations Theory, Millenium,23(2).
Cox, R (1987), Production, Power and World Order:Forces in the Making of History, New York: Columbia University Press.
Cox, R (1996), A perspective On Glibalization In J.H.Mittleman, ed, Globalization: Critical Reflections. Boulder, COL: Lynne Rienner.
Farzaneh, Mateo Mohammd (2007), Shi'ii Ideology, Iranian Secular, Nationalism and the Iran-Iraq war(1980-1988),Studies Ethnicity and Nationalism, Vol,7, No,1.
Guzzini, Stefano (2001), The Significance and Roles of Teaching Theory in International Relations, Journal of International Relations and Development, Vol,4, No,4.
Hall, Ian and Tim Dunne (2019), Introduction to the New Edition, In Butterfield, H and Wight, M, eds (2019), Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Poitics, London: Allen and Unwin
Hollis, M. and Smith, S (1991), Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Press.
Hollis, M and Smith, S (1991), Be Ware of Gurus: Structure and Action in International Relations, Review of International Studies 17.
Lapid, Yousef (1989), The Third Debate: On The Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era, International Studies Quarterly, 33(3).
Linklater, A. (1990), The Problem of Community in International Relations, Alternatives 15.
Labuc, s (1991), Cultural and socital factors in Militar Organization, NewYork: John Wiley.
Nau, Henry R. and Tai, John (2007), Teaching IR Theory to Teenagers (First Year IR Students), Paper Presented at APSA Teaching and Learning Conference, Charlotte. NC, Feb. 
Rosenau, J (1982), Order and Discord in the Study of World Politics, In Maghroori , R and Ramberg, B.eds (1982), Globalism Vs Realism. Boulder, Co:Westview Press.
Smith, S. and Owens, P (2008), Alternative Approaches to International Theory, In J Baylis, S. Smith and P. Owens(eds), The Globalization of World Politics:An Introduction to International Relations. 4th edn. Oxford: Oxford University Press.
Vasquez, J (1997), The post-positivist Debate: Reconstructing Scientific Enquiry and International Relations theory after Enlightenment’s Fall, In Booth, K and Smith, S (1997), International Relations Theory Today, University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.
Waltz, Kenneth (1979), Theory of International Politics, New York: Random House.