سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی و ارتباطات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که چرا دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسلامی، تمرکز خود را بر روی شکل‏ دهی به روابط پایدار و استراتژیک با ‏گروه ‏های مردمی در دیگر کشورها قرار داده است و در این مسیر از چه زمینه ‏های تاریخی، ایدئولوژیک و استراتژیکی بهره می‏‏ برد. ادعای پژوهش حاضر این است که این ارتباطات در چارچوب روابط حامی- وکالتی قرار نمی‏ گیرد، بلکه به اتحادهایی استراتژیک و دوسویه شکل داده و در این راه علاوه بر چارچوب‏ بندی نظری، به بررسی موردی ارتباطات استراتژیک غیردولتی جمهوری اسلامی در سه کشور لبنان، عراق و یمن پرداخته شده است. روش پژوهش در این مقاله روش علّی- مقایسه‏ ای و روش گردآوری داده‏ های پژوهش به صورت کتابخانه ‏ای- اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dense level of Shiite public diplomacy and strategic communication of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • naser hadian 1
  • Mohammad Mahdi Iranfar 2
1 University of Tehran
2 MA in Internatiinal Relations. faculty of law and Political scince. University of Tehran
چکیده [English]

The aim of the following article is to answer the question why the Shia public diplomacy of the Islamic Republic has focused on forming stable and strategic relations with people's groups in other countries, and how it uses historical, ideological and strategic factors in this regard. The claim of the present research is that these communications are not placed in the framework of sponsor-representative relations, but rather form strategic and bilateral alliances, and in this way, in addition to the theoretical framework, a case study of the non-governmental strategic communications of the Islamic Republic in the three countries of Lebanon , Iraq and Yemen have been discussed. The research method in this article is the causal-comparative method and the method of collecting research data in a library-internet references.

«ایران در افکار عمومی جهان عرب».(4 تیر 1397). https://www.css.ir/fa/content/112863. (14 دی، 1399)
پیترز، گای (1386)، نظریه نهادگرایی در علم سیاست، ترجمه فرشاد مومنی، فریبا مومنی، تهران: سازمان انتشارات
جهاد دانشگاهی.
پیرسون، پل (1293)، سیاست در بستر زمان؛ تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی، ترجمه محمد فاضلی، تهران: نشر نی.
«سپاه بدر چگونه شکل گرفت؟». ( ۳0 / 10/ ۱۳۹۴). https://www.defapress.ir/66961. (25 آذر، 1400)
«سه فرمانده که قلب داعش را میلرزانند».( 1393، اسفند ۶ ) https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/986847 . (26 آذر، 1400)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کاظمی، حجت (1392)، «نهادگرایی به عنوان الگویی برای تحلیل سیاسی»، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، 13:
27-1.
«کمیسیون انتخابات عراق نتایج انتخابات پارلمانی ماه اکتبر را تایید کرد»، (۳۰/۱۱/۲۰۲۱)  https://per.euronews.com/2021/11/30/iraq-electoral-commission-confirmed-result-muqtada-sadr-biggest-winner.(2 آذر، 1400)
«مصاحبه اختصاصی پرس تی وی با فرمانده سپاه بدر عراق»، (1395، خرداد 17)  https://www.presstv.com/Detail/2016/06/07/469400 . (26 آذر، 1399).
هاجسون، جفری (1389)، رویکرد اقتصاد نهادی و ماهیت نهادها در اقتصاد نهادی: پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند، ترجمه محمود متوسلی و دیگران، تهران: دانشگاه امام صادق.
هادیان، ناصر و افسانه احدی (1388)، «جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی،» فصلنامه ‏‏بین‏المللی روابط خارجی، 1، 3: 117-85.
«هادیان: ایران باید سنتکام را سمی کند/ بازدارندگی غیرمتقارن در مقابل آمریکا باید ایجاد کنیم»، (1398، 25 فروردین) https://www.isna.ir/news/98012510649. (1 دی، 1400)
 
Azani, Eitan (2009), Hezbollah: The story of the party of god. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Arab Opinion Toward Iran 2019/2020. Available at:    https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Opinion-Toward-Iran-2019-2020.pdf(Accessed 28 January, 2021)
Blanford, Nicholas (January 28, 2015), “Iran & Region IV: Lebanon’s Hezbollah,” The Iran Primer, Available at: https://iranprimer.usip.org/blog/2015/jan/28/iran-region-iv-lebanons-hezbollah. (Accessed 5 May, 2021)
Brendan Sozer (2016), Development of proxy relationships: a case study of the Lebanese Civil War, Small Wars & Insurgencies, 27:4, 636-658, DOI: 10.1080/09592318.2016.1189495(Accessed 12 December, 2020)
Daoud, David (December 3, 2014), “Hezbollah: The Party of Iran, Not Lebanon,” Washington: Institute for Near East Policy. Available at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-party-iran-not-lebanon. (Accessed 24 May, 2020)
Green, Jerrold D., Frederic Wehrey, and Charles Wolf, Jr.(2009), Understanding Iran. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Available at:  https://www.rand.org/pubs/monographs/MG771.html. (Accessed 19 May, 2021)
Hazran, Yusri (2009), "The Shiite community in Lebanon: From marginalization to ascendancy." Crown Center for Middle East Studies Publication 37: 1-8.
Hazran, Yusri & Feldman, Shai & Cherniahivsky, Kristina & Sohrabi, Naghmeh & Aly, Abdel & Shikaki, Khalil (2009), The Shiite Community in Lebanon: From Marginalization to Ascendancy. Crown Cent. Middle East. Stud., Middle East Brief. 37.
Karlin, Mara E.( May 13, 2010),  “Lebanon’s Scud Row: Why Hezbollah Will Stay Armed and Dangerous, Foreign Affairs, Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2010-05-13/lebanons-scud-row. (Accessed 7 July, 2020)
Kaye, Dalia Dassa (2007), “Rethinking Track Two Diplomacy.” In Talking to the Enemy: Track Two Diplomacy in the Middle East and South Asia, 1st ed: 1–30. RAND Corporation. Available at:  http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg592nsrd.8. (Accessed 14 October, 2021)
Levitt, Matthew (2014), "Hezbollah's Syrian quagmire." Prism 5, no. 1: 100-115.
Levitt, Matthew (2007), "Hezbollah finances: Funding the party of God." Terrorism financing and state responses: A comparative perspective: 134-51.
Mandaville Peter (January 13, 2020), “Islamic Soft Power in the U.S.-Iran Crisis: A Conversation with Peter Mandaville,” Berkley Forum, Available at:  https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/islamic-soft-power-in-the-u-s-iran-crisis-a-conversation-with-peter-mandaville. (Accessed 11 May, 2021)
Majidyar, Ahmad, (May 12, 2017), “Iran-Backed Iraqi Popular Mobilization Forces Make Gains in Western Mosul,” Middle East Institute, Available at:  https://www.mei.edu/publications/iran-backed-iraqi-popular-mobilization-forces-make-gains-western-mosul. (Accessed 15 July, 2021)
Manor, Ilan (2019), The Digitalization of Public Diplomacy. Switzerland: Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy.
Melissen, Jan (2005), The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations .New York: Palgrave Macmillan.
McInnis, J. M., & Gilmore, A. (2016), Iran at War: Understanding Why and How Tehran Uses Military Force. American Enterprise Institute.. Ray Takeyh, “Iran’s New Iraq,” Middle East Journal, Vol. 62, No. 1.
Nye, Josef S. (2011), The future of power. New York: Public Affairs.
Nye, Josef S. (2008, March) Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, 1 : 94-109
Pamment, James (2013), New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice. Abingdon: Routledge.
Risseeuw, Rafke (2018), The Syrian-Iranian Nexus: a Historical Overview of Strategic Cooperation. Brussels International Center. 
Sadjadpour, Karim  (March 12, 2020),”The Evolution Of Arab Popular Opinion Toward Iran, And Iranian Self-Perceptions. Hoover institution. Available at:  https://www.hoover.org/research/evolution-arab-popular-opinion-toward-iran-and-iranian-self-perceptions. (Accessed January 3, 2021)
Salisbury, Peter (2017), Yemen: national chaos, local order. Chatham House.
Salmoni, Barak A., Bryce Loidolt, and Madeleine Wells.(2010). Regime and periphery in northern Yemen: the Huthi phenomenon. Rand Corporation.
Scarborough, Rowan. (November 21, 2016), Iran positioning Shiite militias in Iraq as regional expeditionary force.  The Washington Times, Available at:  https://www.washingtontimes.com/news/2016/nov/21/iran-positioning-shiite-militias-in-iraq-as-region. (Accessed 19 January, 2021)
Solarz, Anna M. (2020), Religion and International Relations in the Middle East as a Challenge for International Relations (IR) Studies, Religions, 11, 150; doi:10.3390/rel11030150, Available at:  www.mdpi.com/journal/religions (Accessed july 29, 2020)
Solomon, Erika,(May 8, 2015), “Lebanon’s Hizbollah and Yemen’s Houthis Open Up on Links,” Financial Times, Available at: https://www.ft.com/content/e1e6f750-f49b-11e4-9a58-00144feab7de. (Accessed 13  January, 2021)
Spry, Damien (2018, June), Facebook diplomacy: A data-driven, user-focused approach to Facebook use by diplomatic missions. Media International Australia168, 1: 62-80. https://doi.org/10.1177/1329878X18783029(Accessed 28 January, 2021)
Terrill, W. Andrew (2014), "Iranian involvement in Yemen." Orbis 58.3: 429-440.
Trevor Johnston, Matthew Lane, Abigail Casey, Heather J. Williams, Ashley L. Rhoades, James Sladden, Nathan Vest (2020), Could the Houthis Be the Next Hizballah? Iranian Proxy Development in Yemen and the Future of the Houthi Movement, RAND Corporation.
Watling, Jack (2016), The Shia Militias of Iraq. The Atlantic, 22.