بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ع

چکیده

سطوح امنیت از جملۀ عناصر و مؤلفه‎ های یک نظریۀ امنیتی است. یکی از ابعاد مختلف سطوح امنیت در مطالعات امنیتی، بعد سیاسی آن است. بررسی مطالعات امنیتی حاکی از آن است که پژوهش ‎های زیادی در این زمینه انجام نشده است. این مقاله درصدد است تا مبانی قرآنی و روایی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن را در مکتب امنیتی اسلام بررسی نماید. لذا گزاره ‎های قرآنی و حدیثی دالّ بر سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن، با بهره‏ گیری از روش مطالعۀ پژوهشی و استنباطی استخراج گردید. وجود شش سطح فردی (خرد)، جامعه ‎ای، ملی (متوسط)، منطقه‎ ای، امتی و بین المللی (کلان) برای امنیت سیاسی و نیز امکان تهدید وجودی مراجع هر یک از سطوح توسط مراجع سطوح دیگر در مکتب امنیتی اسلام از جملۀ مهمترین نتایج مستنبط از آیات و روایات می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying The Basics Of Political Security Levels And Its Threats In The Supreme Security School Of Islam

نویسندگان [English]

  • aliasghar nasiri 1
  • behnam‬ rashidizade 2
  • najaf lakzaee 3
1 Faculty member of Shahroud University of Technology
2 استادیار پژوهشگاه امام صادق ع
3 A member of the academic staff of Bagheral Uloom University
چکیده [English]

Security levels are among the elements and components of a security theory. One of the different dimensions of security levels in security studies is its political dimension. The review of security studies indicates that not many researches have been done in this field. This article attempts to examine the Quranic and Narrative bases of the levels of political security and its threats in the security school of Islam. Therefore, Qur'anic and hadith propositions indicating the levels of political security and its threats were extracted using the research and inferential study method. The existence of six individual (micro), community, national (medium), regional, national and international (macro) levels for political security, as well as the possibility of existential threat to the authorities of each level by the authorities of other levels in the school of Islamic Security Among the most important results are inferred from verses and hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verses
  • Hadiths
  • Political Security
  • Threat
  • Security School Of Islam
قرآن کریم
ابن‎ابی‎الحدید، عبدالحمیدبن هبةالله (1404ق)، شرح نهجالبلاغه لإبن ابیالحدید، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی.
ابن‎بابویه، محمدبن علی (1362)، الخصال، تصحیح علی‎اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.
ابن بابویه، محمدبن علی (1404ق)، عیون اخبارالرضا، بیروت، الاعلمی للمطبوعات.
پاینده، ابوالقاسم (1382)، نهج‎الفصاحه، تهران: دنیای دانش.
تسخیری، محمدعلی (1382)، «شیوه شهید صدر(ره) در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان»، اقتصاد اسلامی، دوره 3، ش10، 9- 22.
تمیمی‎آمدی، عبدالواحدبن محمد (1410ق)، غررالحکم و دررالکلم، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالکتاب الاسلامی.
حکیم، محمدباقر (1420ق)، تفسیر سورۀ حمد، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
دوورژه، موریس (1362)، روشهای علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، تهران: امیرکبیر.
ربانی‎بیرجندی، محمدحسن (1378)، «وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاه‏ها»، مجلۀ فقه، ش19 و20، بهار و تابستان، 145- 207
رضایی‎اصفهانی، محمدعلی(1388). «شیوه‎های تفسیر موضوعی قرآن کریم»، پژوهش‌نامه قرآن و حدیث، س3، ش6، بهار و تابستان، 29 -48.
شریعتی، روح‎الله (1393)، قواعد فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
شریف‌الرضی، محمدبن حسین (1414ق)، نهجالبلاغه، به تحقیق فیض‎الاسلام، قم: هجرت.
شریف‎الرضى‏، محمدبن حسین (1379)، نهجالبلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم: مشهور.
صدر، سیدمحمدباقر (1421ق)، المدرسه القرآنیه، قم: مرکز بررسی آثار شهید صدر.
طباطبایى، محمدحسین (1374)، ترجمه المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
طبرسی، فضل‎بن حسن (1406ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه.
عبدالله‎خانی، علی (1383)، نظریههای امنیت، تهران: ابرار معاصر.
 عسکری‎حص شهرام و دیگران (1396)، «مفهوم امنیت از منظر تئوری (رئالیسم، لیبرالیسم، سازه‎انگاری، انتقادی)»، سپهر سیاست، س4، ش11، بهار، 81- 103.
علی‎یاری، حسن (1396)، «نظریۀ دولت مطلوب در روایات معصوم(ع)»، پایان‎نامه دکترا، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
غلامی، لیلا و حسین علوی‎مهر (1390)، «چیستی تفسیر موضوعی و تفاوت آن به تفسیر قرآن به قرآن»، فصلنامه مطالعات تفسیری، س2، ش8، زمستان، 85 -100.
 قوام، سیدعبدالعلی (1390)، روابط بین‌الملل؛ نظریهها و رویکردها، تهران: سمت.
کلینى، محمدبن یعقوب (1429ق)، ‏الکافی، قم، دار الحدیث.
لک‎زایی، نجف (1393)، «مطالعات فقهی امنیت»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شمارۀ دوم، بهار، 181- 206.
لک‎زایی، نجف (1394)، «گونه‎شناسی امنیت‏پژوهی در علوم اسلامی»، مطالعات راهبردی، سال هجدهم، شمارۀ چهارم، زمستان، 7- 22.
لیثی‎واسطی، على‎بن محمد (1376)، عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث.
مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاءالتراث‎العربی.
محمودی‎قهساره، محمدعلی (1396)، «تبیین نظریۀ قدرت در روایات با تاکید بر احادیث کافی»، پایان‎نامه دکتری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، تابستان.
مسعودی، عبدالهادی (1389)، «روش برداشت از روایات»، فصلنامه مطالعات تفسیری، س1، ش1، بهار، 19- 38.
مسعودی، عبدالهادی (1395)، تفسیر روایی جامع، قم: دارالحدیث.
مشیرزاده، حمیرا (1386)، تحول در نظریههای بینالملل، تهران: سمت.
معرفت، محمدهادی (1379)، تفسیر و مفسران، قم: دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی.
مکارم‎شیرازی، ناصر (1368)، پیام قرآن، قم: مدرسه الامام امیرالمومنین(ع).
مکارم‎شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
مکین‌لای، رابرت و ریچارد لیتل (1380)، امنیت جهانی؛ رویکردها و نظریهها، ترجمۀ اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى (1410ق)، مجموعة ورّام‏، قم: مکتبه فقیه.
هاشمى‎خویى، میرزا حبیب‎الله، حسن حسن‎زاده‎آملی و محمدباقر کمره‎اى (1400ق). منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، تهران، مکتبة الإسلامیة.
یوسفی ب، محمدرضا (1379)، «بررسی روش آیت‏الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصاد اسلامی»، مجلۀ دین و ارتباطات، ش11و12، پاییز و زمستان، 67- 88.
یوسفی، احمدعلی (1379)، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 
Hirecson, Jotain (1991), 'observers or advocaters;on the political role of security analysis'noradie, journal of international studies, (Coopration And Conflic, Vol34.No.3.