فراترکیب تحلیل ساختاری نظام مسائل استان ‏های ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی نتایج و یافته‌های یازده پروژه تحقیقاتی است که با عنوان مشترک «مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان» انجام شده است. این پروژه‌ها در فاصله سال‌های 1397 تا 1399 در یازده استان انجام یافته است. به لحاظ روش شناسی، تمام این مطالعات از روش مصاحبه عمیق، ماتریس تأثیر متقابل و بررسی اسناد مانند سند آمایش سرزمین استان بهره گرفته و روش تجزیه و تحلیل آنها مبتنی بر راهبرد پژوهش کیفی تحلیل ساختاری بوده است. در این مقاله جهت بررسی یافته‌های این تحقیقات از روش تحلیل کیفی فراترکیب استفاده شده و نتیجه مطالعه حاضر بیانگر این است به طور میانگین استان‎ ها هر کدام دارای 74 مسئله اصلی بوده‌اند و از این تعداد، هر مطالعه ده مسئله اصلی را به عنوان «مسائل کلیدی» و «تأثیرگذارترین عوامل» معرفی کرده‌اند. نگاهی مقایسه‎ ای به ده مسئله نخست کلیدی استان‏ ها بیانگر این است که نزدیک به 63درصد مسائل نخست استان‏ ها مشترک بوده که در این میان مسئله «ناکارامدی نظام مدیریت استان»، چالش مشترک بیش از 90درصد استان ‏ها می ‎باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta Synthesis Structural Analysis Of The System Of Problems In The Provinces Of Iran

نویسنده [English]

  • Mir Ghasem Banihashemi
چکیده [English]

The main purpose of this article is to evaluate the results and findings of research projects that have been conducted under the common title of "Problems of Progress and Security of the Province". These projects have been carried out in 11 provinces between 2018 and 2020. Methodologically, all these studies have used the method of in-depth interviews, interaction matrix and review of documents such as land management document of the province. Their analysis method has been based on the qualitative research strategy of structural analysis. In this article, the meta synthesis qualitative analysis method has been used to review the findings of this research. the result of this evaluation indicates that on average, each province had 74 main problems and each study identified 10 main problems as the most influential factors. A comparative look at these top 10 problems of the provinces shows that about 63% of the first problems of the provinces are common, and there is the problem of "inefficiency of the provincial management system" is a common challenge of more than 90% of the provinces, followed by corruption is the second major challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta Synthesis
  • Problem Analysis
  • Provinces
  • Development
  • Security
آثارتمر، محمد (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان آذربایجان غربی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
اسماعیل زاده، یاسر (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان سیستان‏وبلوچستان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
انوری، قاسم (1398)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان خراسان رضوی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بنی‌هاشمی، میرقاسم (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان آذربایجان شرقی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بنی‌هاشمی، میرقاسم (تابستان 1399)، الگوی ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه‌ای(نگاهی به تجربه ایران)، فصلنامه مطالعات راهبری، شماره 88. صص 84-57.
پارسانیا، حمید و نورانی، نوراله (پاییز 1398)، مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن و پست مدرن (با تأکید بر اندیشه های مارکس، دورکیم، وبر، و دریدا)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال هشتم، شماره سی ودوم، صص 33- 68.
جعفری و دیگران، (زمستان 1399)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، فصلنامه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، ﺳﺎل 24، ﺷﻤﺎره 74، ﺻص61-72.
حاتمی، جمشید (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان همدان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حاتمی، عباس (1398)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان اصفهان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
زاﻫﺪی، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد (1395)، ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺪرت، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎلات ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻨﮑﺎش‏ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮی درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان.
زیاری، کرامت‏الله و علیرضا محمدی (1395)، مدیریت توسعه منطقه‏ای با تأکید بر ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
فاضلی، نعمت‌الله (1399)، زندگی سراسر فهم مسئله است، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کمالی، یحیی (پاییز 1396)، روش‏شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاست‏گذاری عمومی، مجله سیاست، دوره 47، شماره 3، صص736- 721.
گنج خانلو، مصدق (1398)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان زنجان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سالارکیا، غلامرضا (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان کردستان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خلیلی، رضا (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عابدی جعفری، جعفر و مجتبی امیری ( تابستان 1398)، فراترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی، فصلنامه علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 25 ، شماره 99، صص73- 87.
مجیدی، خیراله (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان لرستان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
میرزاده، مهدی (1399)، مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان هرمزگان، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نظم‏فر، حسین و دیگران (تابستان 1397)، بررسی نابرابری‏های توسعه در استان‎های کشور، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 94.
 
Arnopoulos, Paris (1995), PROLEGOMENA to Problemology: A Definition of Social Problems, CONCORDIA UNIVERSITY, Montreal. accesable in: https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/983183/1/Prolegomena-to-Problemology.pdf
Bergdah, E., (2019), Is meta-synthesis turning rich descriptions into thin reductions? A criticism of meta-aggregation as a form of qualitative synthesis. Nursing Inquiry, Volume 26.
Campbell, R. et al., (2003), Evaluating meta-ethnography: a synthesis of qualitative research on lay experiences of diabetes and diabetes care. Social Sci Med, 56(4).
Cooper, H., (2016). Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach. London: SAGE.
Erwin, E. J., Brotherson, M. J. & Summers, J. A., (2011), Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research. Journal of Early Intervention, 33(3), pp. 186-200.
Finfgeld, D. L., (2003), . Meta synthesis: The state of the art so far.. Qualitative Health Research, Volume 13, pp. 893-904.
Ring, N., Mandava, L. & Jepson, R., (2010), A guide to synthesising qualitative research for researchers undertaking health technology assessments and systematic reviews, s.l.: s.n.
Jensen, L.; Allen, M. (1996), “Meta- synthesis of qualitative findings”, Qualitative Health Research, 6(4): 553-560.
Sandelowski, M. & Barroso, J., (2003), Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. Research in Nursing & Health, 26(2), pp. 153-70.
Sandelowski, M. & Barroso, J., (2007), Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer.
Timulak, L., (2009), Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, Volume 19, pp. 591-600.
Zimmer, L., (2006), Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, Volume 53, pp. 311-318