مسائل و چالش‌های حکمرانی محلی در استان تهران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

حکمرانی مطلوب از یک سری اصول و رویه‏ های مشترک و جهانی تبعیت می‏ کند که بستگی به محیط جغرافیایی یا مقطع زمانی خاصی ندارد اما همواره بخش قابل ‏توجهی از اصول و رویه‏ های حکمرانی متأثر از ملاحظات محیطی بوده و وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص است. بر این اساس، حکمرانی کارامد و مطلوب در مقیاسی کوچک‏تر مانند استان تهران مستلزم بررسی عناصر و مؤلفه‏ های خاص و منحصر به فرد همین استان است. با این فرض، این مقاله به بررسی و تحلیل مسائل و چالش‏ های حکمرانی محلی در استان تهران می ‏پردازد. بدین منظور، ابتدا با بهره ‏گیری از مصاحبه باز با خبرگان و مسئولین اجرایی استان، مسائل و چالش ‏ها استخراج شده و سپس با استفاده از نرم‏ افزار میک‌مک به تحلیل ساختاری این مسائل و چالش‏ ها پرداخته ‏می‏ شود. نتایج و یافته‏ ها حکایت از آن دارد که مسائل و چالش‏ های حکمرانی استان تهران ناشی از چهار حلقه ناکارامدی، نارضایتی، محرومیت و ناامنی است که بیش از آنکه مردم در آن‌ها نقش داشته باشند، دولت‌ساخته/ پایه هستند و بنابراین برای حل این مسائل بیش و پیش از هر چیز باید قواعد حکمرانی ملی و استانی از طریق کاهش نقش دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems And Challenges Of Local Governance In Tehran Province

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

Good governance follows a series of common and universal principles and procedures that do not depend on a specific geographical environment or time period, but a significant part of governance principles and procedures are always influenced by environmental considerations and depend on time conditions. And it is a special place. Based on this, efficient and desirable governance in a smaller scale like Tehran province requires the investigation of special and unique elements and components of this province. With this assumption, this article examines and analyzes the issues and challenges of local governance in Tehran province. For this purpose, first, by using open interviews with experts and executive officials of the province, issues and challenges are extracted, and then structural analysis of these issues and challenges is carried out using MicMac software. The results and findings indicate that the governance issues and challenges of Tehran province are caused by the four circles of "inefficiency", "dissatisfaction", "deprivation" and "insecurity", which are created by the government rather than the people playing a role in them, and therefore to solve them all, the rules of national and provincial governance should be amended by reducing the role of the government in economic, social, cultural and even political affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Governance
  • Inefficiency
  • Dissatisfaction
  • Deprivation
  • Tehran
  • Structural Analysis
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1398)، پایش ملی محیط کسب ‌و کار کشور، تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
- استروس، انسلم و جولیت کربین (1390)، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‏ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
- ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی (1390)، «تحلیل محتوای کیفی»، پژوهش، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 44-15.
- آذر، عادل و همکاران (1392)، تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسئله، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
- ببی، ارل (1384)، روش‏‏های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران: سمت.
- بلیکی، نورمن (1390)، طراحی پژوهش‏‏های اجتماعی، ترجمه غلامحسین حبیبی، تهران: جهاد دانشگاهی.
- پایگاه اطلاع‏رسانی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان تهران (1398)، «اینفوگرافی شاخص‏های اقتصادی استان تهران». قابل دسترس در: http://amar.thmporg.ir/
- درگاه ملی آمار (1397). قابل دسترس در: https://www.amar.org
- دفتر آمار و اطلاعات استانداری تهران (1395)، «کتابخانه، کتاب، اعضا و مراجعین به کتابخانه‏های عمومی تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران». قابل دسترس در: http://amar.thmporg.ir/tehran-esc/
- دلاور، علی (1383)، مبانی نظری و عملی پژوهش، تهران: انتشارات رشد.
- سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان تهران (1395)، سالنامه آماری 1395 استان تهران، معاونت آمار و اطلاعات.
- سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان تهران (1397)، «درآمدها و هزینه‏های خانوار شهری و روستایی در استان تهران»، قابل دسترس در: http://amar.thmporg.ir/tehran-socio-economic/household-income/
- سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان تهران (1398)، رتبه‏بندی استان‏‏های کشور از نگاه برخی شاخص‏‏های آماری، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان تهران.
- سالدنا، جانی (1395)، راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- فراست‏خواه، مقصود (1395)، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه برپایه، تهران: آگاه.
- قاسمی موقر، حمیدرضا (1397)، نتایج طرح نیروی کار استان تهران سال 1396، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان تهران– معاونت آمار و اطلاعات.
- قاسمی موقر، حمیدرضا، سید مسعود سجادی و گیتی مرتضائیان (1396)، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، سازمان برنامه و بودجه استان تهران، معاونت آمار و اطلاعات.
- محمدپور، احمد (1392)، تجربه نوسازی: مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه زمینه‏ای، تهران، نشر جامعه‏شناسان.
- مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) (1398)، «بررسی دیدگاه مردم تهران در خصوص مسائل روز جامعه»، تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا).
- مرکز آمار ایران (1395)، «سالنامه آماری کشور». قابل دسترس در:
 https://www.amar.org.ir/Portals/0/ Files/fulltext/1395/n_Salname_95-V3.pdf.
- مرکز آمار ایران (1396)، «میزان حضور و پراکندگی اتباع بیگانه در استان تهران». قابل دسترس در:
 https://ww w.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1388/tehran-manategh-85.pdf.
- مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1396)، «پزشکان شاغل در دانشگاه‏های شهر تهران بر حسب تخصص». قابل دسترس در: https://iums.ac.ir/
- مرکز پژوهش‏‏های مجلس شورای اسلامی (1398)، پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور، تهران: مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی.
- مرکز رصد اجتماعی کشور (1394)، سرمایه اجتماعی ایران، تهران: وزارت کشور.
- مولایی محمدمهدی و حامد طالبیان (1395)، «آینده‎پژوهشی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و سوم، شماره86، صص 32-5.
- نصر، احمدرضا و صدیق کریمی (1391)، «روش‏های تجزیه و تحلیل داده‏‏های مصاحبه»، پژوهش، سال چهارم، شماره اول، صص 94-71.
 - نیومن، ویلیام لاورنس (1389)، شیوه‏‏های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمّی، ترجمه حسن دانایی‏فرد و سید حسین کاظمی، جلد دوم، تهران: کتاب مهربان نشر.
- وزارت اقتصاد و دارایی (1396)، احساس شادی و نشاط در کشور، تهران: وزارت اقتصاد و دارایی.
- وزارت راه و شهرسازی (1388)، «آمایش استان تهران». قابل دسترس در: https://www.mrud.ir/.
- ویکی‏پدیا (1397)، «تهران». قابل دسترس در: https://fa.wikipedia.org/wiki/.
 
- Ahmed, M. T. (2010), Ecosystems and Human Well-being: El Maghara, Northern Sinai, Egypt. UNEP/Earthprint.
- Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2003), ''Interpretive Structural Modelling (ISM) Approach: an Overview'', Research Journal of Management Sciences2319, 1171.
- Benjumea-Arias, M., Castañeda, L., & Valencia-Arias, A. (2016), ''Structural Analysis of Strategic Variables through Micmac Use: Case Study'', Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(4): 11.
- Gallie, Walter Bryce (1956), "Essentially Contested Concepts", Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 56. Aristotelian Society, Wiley.
- Godet, A. J.; Meunier, M. F.; Roubelat, F. (2003), ''Structural Analysis with the MICMAC Method & Actors’ Strategy with MACTOR Metho'', in Glenn, J. C.; Gordon, T. J., (eds), AC/UNU Millennium Project: Futures Research Methodology-V2. Washington DC: AC/UNU Publ.
- Godet, M. (2006), Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica Publish, France.
- Godet, M. and P. Durance (2011), Strategic Foresight for Corporate and Regional Development, Dunod and Unesco.
- Godet, M., Durance, P., & Gerber, A. (2008), Strategic Foresight, la Prospective, Use and Misuse of Scenario Building, Circle of Future Entrepreneurs (CEF). Available at: http://www.laprospective.fr/.
- Gordon, T. J. (1994), Cross-impact Method, American Council for the United Nations University.
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005), ''Three Approaches to Qualitative Content Analysis'', Qualitative Health Research, 15(9): 1277-1288.
- Jharkharia S. and Shankar R. (2005), ''IT- Enablement of Supply Chains: Understanding the Barriers'', Journal of Enterprise Information Management, 18(1): 11-27.
- Laprospective (2019), Available at: http://en.laprospective.fr/methods-ofprospec tive/softwares-cloud-version/4-micmac.html.
- Sage A.P. (1977), Interpretive Structural Modeling: Methodology for Large Scale Systems, New York, NY: McGraw-Hill.
- Sartori, Giovanni (1970), ''Concept Misformation in Comparative Politics'', American Political Science Review, 64(4): 1033-1053.
- Villacorta, P. J., Masegosa, A. D., Castellanos, D., & Lamata, M. T. (2012), ''A Linguistic Approach to Structural Analysis in Prospective Studies'', International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Berlin, and Heidelberg: Springer, pp. 150-159.
- Warfield J.W. (1974), ''Developing Interconnected Matrices in Structural Modelling'', IEEE Transactions on Systems Men and Cybernetics, 4(1): 51-81.
- Zali, N., & Motavaf, S. H. (2017), ''Identification of Regional development Drivers by Scenario Planning'', International Journal of Urban Management and Energy Sustainability, 1(2): 90-103.