تغییر یا تداوم چرخه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با تهدیدات امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران ( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با بهره‏گیری از روش سناریونویسی، برآوردی از سیاست خارجی دولت یازدهم ارائه کرده است. در همین راستا، تقاطع دو عدم قطعیت «تعامل/ تقابل با غرب» و «انبساط/ انقباض فضای سیاسی» سه وضعیت یا سناریوی محتمل را برای آینده سیاست خارجی دولت یازدهم فراهم می‏آورد. به این ترتیب، آینده‏های ممکن سیاست خارجی در قالب سه سناریوی محتمل «همگرایی انطباقی» و «واگرایی فزاینده» و «واگرایی انقلابی» مشخص می‏شوند. مطالعه تاریخی چند دهه گذشته سیاست خارجی کشور نشان می‏دهد پس از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ورود مجدد کشور به وضعیت «همگرایی انطباقی» چرخه سیاست خارجی کشور کامل گردیده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 4
سال هجدهم. شماره چهارم * زمستان 1394 * شماره مسلسل 70
اسفند 1394
صفحه 89-120
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1394