نهادهای بین ‏المللی و جامعه ‏پذیری دولت‌ها‌ (مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‏ آباد، خرم ‏آباد، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار روابط بین ‏الملل، دانشکده علوم و فنون فارابی

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی ایفای نقش نهادهای بین ‏المللی‌ای چون گروه ویژه اقدام مالی در فرایند جامعه ‏پذیری دولت‌ها است. جهت دستیابی به این هدف، این فرضیه مدنظر قرار گرفت که نهادها و سازمان‌های بین‏ المللی از جمله گروه ویژه، از نظر ساختاری به گونه‌ای عمل می‌کنند که دولت‌ها را در حین ورود یا در ضمن مشارکت در تعاملات درون نهادها و سازمان‌ها جامعه‌پذیر می‌سازند و آنها را به درونی‌سازی هنجاری‌های مورد حمایت نهادها و سازمان‌های بین‏ المللی و در نتیجه به تغییر رفتارها و ترجیحات ترغیب می‌نمایند. بنابراین، با استفاده از روش توصیفی- تبیینی و نظریه سازه‌انگاری، به تحلیل سازگاری دولت‏ ها با اصول و هنجارهای بین ‏المللی مورد حمایت نهادهای بین‏ المللی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


امارات پس از قرارگرفتن در فهرست خاکستری «اف‏ای‏تی‏اف»:  https://per.euronews.com/2022/03/05
بلامی، الکس. جی. (1401). جوامع امن و همسایگان، ترجمه محمود یزدان­فام و پریسا کریمی، چ3، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
چگینی‌زاده، غلامعلی و نادر پورآخوندی (1393). جامعه‏پذیری دولت در نظریه‏های روابط ‏بین‏الملل، مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره 3، صص 170-135.
دهقانی فیروزآبادی ، سیدجلال و علی جدیدی (1389). نظریه‏های سازه‏انگاری و سازمان‏های بین‏المللی، پژوهش حقوق عمومی، دوره12، شماره 28، صص 112-87.
زمانی، سیدقاسم و هاله حسینی اکبرنژاد (1394). جامعة بین‏المللی و عدالت کیفری جهانی، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة 3 (54)، صص 315-339.
سادات‏میدانی، حسین (1384). صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، چ1، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
سیف­زاده، سیدحسین (1385). اصول‌روابط‌بین‏الملل، چ 1، تهران: نشر سفیر.
شریفی طرازکوهی، حسین (1385). هنجارهای حقوق بشری و پردازش حقوق بین‏المللی، مجله پژوهش حقوقی، شماره 7، صص 17- 24.
کتزنشتاین، پیتر. جی. (1390). فرهنگ امنیت ملی، ترجمه محمدهادی سمتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خروج زیمبابوه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی: https://economic.mfa.ir/portal/NewsView/673345
مشیرزاده، حمیرا (1393). مطالعه سازه‏انگارانه سازمان‏های بین‏المللی و امکانات پژوهشی، سازمان‌های بین‏المللی، شماره 5، صص 35-7.
مفیدی احمدی، حسین (1393). جامعه‏پذیری در نظریه روابط ‏بین‏الملل (محاسبه ابزاری عقلانی؛ بازی نقش عقلانی یا فراتر از آن)، رهیافت سیاسی بین‏المللی، دوره 6، شماره 1، صص 105-125.
موثقی، حسن و سیدقاسم زمانی (1391). حقوق ‌بین‏الملل ‌میان ‌حاکمیت ‌اراده ‌و ‌قانون، چ1، تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
والتیکوس، نیکلاس (1376). سازمان‏های بین‏المللی و حقوق ‏بین‏الملل، ترجمة مرتضی نجفی اسفاد، مجله دیدگاه‏های حقوق قضایی، 5 و 6، صص 187- 200.
یزدان­فام، محمود (1387). قواعد و هنجارهای بین‏المللی: پیدایش، تحول و تأثیرگذاری، فصلنامه مطالعات راهبردی، س11، ش 4. شماره مسلسل 42، صص 757-778.
خروج زیمبابوه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی:
https://economic.mfa.ir/portal/NewsView/673345
Alderson, Kai (2001). Making Sense of State Socialization, Review of International Studies , 27(3), 415-433.
Checkel, Jeffrey T. (2000). Compliance and Conditionality. Available: https: // www.sv.uio.no/arena/ english/ research/ publications/ arena - working-papers/1994-2000/2000/00_18.html.
Checkel Jeffrey T. (2001). Why Comply? Social Learning and European Identity Change, International Organization, 55,(3).553-588.
Checkel, Jeffrey T. (2005). International Institutions and Socialization in Europe, Cambridge: Cambridge University Press.
Ellis, David C. (2005). Defending the international Interest, a Dissertation presented for the degree of doctor of philosophy ,University of Florida, Encyclopedia of public international law.
FATF Report on Money Laundering and Terrorist Fhnancing Typologies, 2002-2003
Flockhart, Trine (2005), Socializing Democratic Norms the Role of International Organizations for the Construction of Europe, London: Palgrave Macmillan Ltd.
Gathii, James Thuo (2010). The Financial Action Task Force and Global, Administrative Law, available at :https:// lawecommons.luc .edu/ cgi/ viewcontent.cgi?referrer= &httpsredir =1&article=1410&context = facpubs.
Gheciu, Alexandra (2005). NATO in the New Europe :The Politics of International Socialization After the Cold War, California: Stanford University Press.
Jakobi, Anja P. (2015). Global Networks against Crime: Using the Financial Action Taskforce as a Model?, International Journal forthcoming, Vol. 70, No. 3, pp. 391-407.
Ikenberry G. John & Charles A. Kupchan (1990). “Socialization and Hegemonic Power”, International Organization, 44,(3), 283-315.
Ghoshray, Saby F. (2015). Compliance Convergence in FATF Rulemaking: The Conflict Between Agency Capture and Soft Law, NYLS Law Review, 59(3).521-545.
Koremenos, Barbara and et al, (2001). The Rational Design of International Institutions, International Organization, 55(4), 761-799.
Martin, Lisa L. & Beth A. Simmons (1998). Theories and Empirical Studies of International Institutions. International Organization, 52(4), 729-757.
Mofidi Ahmadi, Hossein (2014). Socialization in International Relations Theory (Computation of Rational Instrument; Rational Role Playing or Beyond, International Political Approach, 6(1).105-125.
Morse, Julia.C. (2019). Blacklists, Market Enforcement, and the Global Regime to Combat Terrorist Financing, International Organization, 73(3), 2-64.
Nance, Mark T. (2015). "Naming and Shaming in Financial Regulation: Explaining Variation in the Financial Action Task Force on Money Laundering". In: Friman, H.R. (ed.), The Politics of Leverage in International Relations: Name, Shame, and sanction , Palgrave studies in international relations s. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Nance, Mark T. (2018). Re-thinking FATF: an experimentalist interpretation of the Financial Action Task Force, Crime, Law Law and Social Change, 69(2).131-152.
Risse, Thomas and et al (2007). The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, New York: Cambridge University Press.
Sharman, Jason C. (2008). Power and Discourse in Policy Diffusion: Anti-Money Laundering in Developing States, International Studies Quarterly, 52(3).635-656.
Sharman, Jason C. (2009). The Bark Is the Bite: International Organizations and Blacklisting, Review of International Political Economy,16(4) 573-596
Schimmelfennig, Frank (2002), Introduction: The Impact of International Organizations on the Central and Easter European States – Conceptual and Theoretical, in Ronald H. Linden, Norms and Nannies : Impact of International Organization on the Central and East European States ,The Issues, Rowman & littledield Publishers.
Schimmlfennig, Frank (2005). Strategic Calculation and International Socialization: Membership Incentive, Party Constellations and Sustained Compliance in Central and Eastern Europe, International Organization, 59(4),827-860.
Thies, Cameron G. (2010). State Socialization and Structural Realism, Security Studies, 19(4).689-717.
Turner, Nichola W. (2015). The Financial Action Task Force: International Regulatory Convergence Through Soft Law, NYLS Law Review, 59(3), 547-559.
Wouters, jan & Sanderijn Duquet (2013). The United Nation, the European Union and Multilateral Action against Terrorism, EU Management of Global Emergencies, Vol 8.
Zürn, Michael & Jeffrey T. Checkel (2005). Getting Socialized to Build Bridges: Constructivism and Rationalism, Europ, International Organization 59(4),1054-1079
www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/ membershipprocessandcriteria .html