دوره و شماره: دوره 25، شماره 98، بهمن 1401، صفحه 7-346