مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

2 استادیار گروه روابط بین الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تصویر بین ‏المللی خود در زمینه حقوق بشر، بازتاب اعتراضات داخلی و همچنین توجیه سیاست‏ های منطقه‏ ای عملکرد مطلوبی نداشته است. بخشی از این مسئله به عوامل خارجی و تلاش جبهه ضدایرانی برمی‏ گردد؛ اما نمی ‏توان نقش و تأثیر عوامل داخلی را نادیده گرفت. فقدان درک مشترک از منافع ملی در میان سیاست‌گذاران و متولیان مدیریت تصویر بین‏ المللی جمهوری اسلامی، امنیت محوربودن سیاست خارجی و مبادلات فرهنگی، فقدان یک‌ نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازی ملی، فقدان ارتباط/ تقسیم‌کار نهادینه و تعریف‏ شده بین نهادهای فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر بین‏ المللی ایران و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر بین‏ المللی ایران از مهم‌ترین موانع و چالش‏ های داخلی ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران در جهان بوده ‏اند. نهادسازی، برندینگ ملی، به فعلیت‏رساندن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، مدیریت مناسب و هدفمند نمایندگی‌های فرهنگی، مخاطب‏ شناسی دقیق جغرافیایی/ فرهنگی/ سیاسی، بهره‌برداری بهینه از فضای مجازی و مدیریت پیام‌های روزمره برخی از راه کارهای ارائه‌شده در این مقاله برای بهبود مدیریت تصویر بین ‏المللی ایران است.

کلیدواژه‌ها


 
انتصار، نادر (3 مهر 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله به صورت آنلاین
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه­ای (1394)، «ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه»، قابل‌دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128
ساداتی، سید نصرالله (1393)، «نقش شبکه‌های برون‌مرزی رسانه ملی در دیپلماسی رسانه‌ای با تأکید بر شبکه‌های العالم و پرس تی وی»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و یکم، شماره 3، صص120-99.
سریع القلم، محمود (1396)، «هزینه چین و آمریکا در دیپلماسی عمومی و محدودیت‌های رسانه‌ای ایران»، برگرفته از: https://www.jamaran.ir
صولت، داریوش (10 شهریور 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله، تهران
لکی‏زاده، صمدعلی (16 مرداد 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله، تهران
محمدنژاد، عباس (26 تیر1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله، تهران
مرکز عربی مطالعات و مطالعات سیاسی (2018)،" المرکز العربی یعلن نتائج استطلاع المؤشر العربی 2018/2017"، قابل‌دسترسی در: https://www.dohainstitute.org/ar/News/Pages/ACRPS-Releases-Arab-Index-2017-2018.aspx
وبسایت دین آنلاین (8 تیر 1399)، «نگاهی به دیپلماسی عمومی ترکیه»، قابل دسترسی در:
https://www.dinonline.com/18521/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C %D9%87/
هانتر، شیرین (9 مرداد 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله به صورت آنلاین
Cull, Nicholas John (2009). Public diplomacy: Lessons from the past (Vol. 12). Los Angeles, CA: Figueroa Press.
Cull, Nicholas John (2013). The long road to public diplomacy 2.0: The Internet in US public diplomacy. International Studies Review, 15(1), 123-139.
Dale, Helle C. ؛Ariel Cohen&  Janice A. Smith (2012). Challenging America: How Russia, China and Other Countries Use Public Diplomacy to Compete with the US. Heritage Foundation.
Departments, agencies and public bodies (2018). Retrieved from: https://www.gov.uk/government/organisations#foreign-commonwealth-office
Kroeber, Alfred Louis & Clyde Kluckhohn (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions, Cambridge, MA: Peabody Museum.
Leonard, Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing. (2002). Public Diplomacy. London: Central Books.
Loo, Theresa & Gary Davies (2006). Branding China: The ultimate challenge in reputation management? Corporate Reputation Review 9: 198–210
Manheim, Jarol B. & Robert B. Albritton (1983). Changing national images: International public relations and media agenda setting. American political science review, 78(3), 641-657.
Mark, Simon (2009). A greater role for cultural diplomacy (Vol. 1). Clingendael: Netherlands Institute of International Relations..
Muir, Jim (2004). Mystery death highlights divisions in Iran. BBC. Retrieved from: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/this_world/3481971.stm
Nye Jr, Joseph S (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New edition. ed. Cambridge, MA: Public Affairs.
Ociepka, Beata (2008). Public diplomacy. The International Encyclopedia of Communication.
Public Diplomacy Program Material (2018). Retrieved from: https://www.state.gov/r/pdprograms/
Rose, Martin & Nick Wadham-Smith (2004). Mutuality, trust and cultural relations. British Council.
Tiedeman, Anna (2005). Islamic Republic of Iran broadcasting: Public diplomacy or propaganda?. Fletcher Online Journal for Issues Related to Southwest Asia and Islamic Civilization, Spring, 1-7.
Vickers, Rhiannon (2004). The new public diplomacy: Britain and Canada compared. The British Journal of Politics and International Relations 6: 182–194.
Wang, Jian (2006). Managing national reputation and international relations in the global era: Public diplomacy revisited. Public Relations Review 32: 91–96
Wang, Jian (2014). Ruhe kefu Zhongguo gongong waijiao beilun. How to Deal with the Paradoxes of China’s Public Diplomacy]. Dongbeiya Luntan, 3(2014), 42-50.
Zaharna, Rhonda S. Amelia Arsenault & Ali Fisher. (2013). Relational, networked and collaborative approaches to public diplomacy. Nueva York: Routledge.
Zhang, Juyan & William L. Benoit (2004). Message strategies of Saudi Arabia’s image restoration campaign after 9/11. Public Relations Review, 30(3), 161–167