فناوری زنجیره قالب‌ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد برق‌ و مخابرات‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف

3 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 در این مقاله تلاش می‌کنیم وضعیت مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را در پرتو ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب‌ها به مثابة یک فناوری اجتماعی به بحث بگذاریم. ابتدا استدلال خواهد شد که بحران کارآمدی دولت، در کانون بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی قرار می‌گیرد و زنجیره قالب‌ها نیز بیش از هر چیز از این مسیر است که می‌تواند مشروعیت دولت در ایران کنونی را به چالش بکشد یا بر آن بیفزاید. تلاش می‌کنیم تأثیرگذاری‌های احتمالی مثبت و منفی زنجیره قالب‌ها بر کارآمدی دولت را در سه عرصة کارآمدی بوروکراتیک، کارآمدی اقتصادی و کارآمدی اجتماعی به بحث بگذاریم. سپس با توجه به روندها و رویکردهای موجود در ایران نسبت به این فناوری نوظهور، دو سناریوی استمرار و سناریوی تغییر طراحی خواهند شد. نتیجه‌گیری نهایی مقاله‌ این است که بروندادهای ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب‌ها برای مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، متعین و گریزناپذیر نیست بلکه بستگی به زمینه‌های نهادی، انتخاب‌های راهبردی و شیوه‌ها و الگوهای حکمرانی غالب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Block Chain Technology, Government Efficiency and Political Legitimacy in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hassani 1
  • Mohammad Reza Aref 2
  • javad Kashi 3
1
2
3 Member of the Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In this article, the authors try to discuss the status of political legitimacy in the Islamic Republic of Iran in the light of the emergence and expansion of the block chain technology as a social technology. First, it will be argued that the crisis of the government's efficiency is at the center of the legitimacy crisis of the Islamic Republic of Iran in the current situation, and the block chain is something more than anything else which can challenge or increase the legitimacy of the government in Iran. The authors try to discuss the possible positive and negative effects of the block chain on government efficiency in three areas: bureaucratic efficiency, economic efficiency, and social efficiency. Then, according to the current trends and approaches in Iran towards this emerging technology, two continuity scenarios and a change scenario will be designed. The final conclusion of the article is that the results of the emergence and expansion of this technology  for political legitimacy in the Islamic Republic of Iran are not determined and inevitable, but depend on the institutional contexts, strategic choices and prevailing governance methods and patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information-communication technologies
  • format chain technology
  • political legitimacy
  • legitimacy crisis
  • government efficiency
افشار، حمیدرضا و دیگران (1399). ارائۀ مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ علمی امنیت ملی، سال دهم، شمارۀ 36، صص: 307-348.
اندروز، مت و دیگران (1398). توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل، عمل، ترجمۀ جعفر خیرخواهان و مسعود درودی، تهران: انتشارات روزنه.
پورسعید، فرزاد (۱۳۸۳). فرایند مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی، فصلنامه مطالعات راهبردی، زمستان ۱۳۸۳، شمارة ۲۶.
پورسعید، فرزاد (1399). کارآمدی نظام سیاسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پویش فکری توسعه (۱۴۰۰). کتاب توسعه: مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی توسعه، اصفهان: نشر فرهنگ مردم.
تاجیک، محمدرضا (۱۳۹۸). زیست­جنبش: این جنبش یک جنبش نیست، تهران: نشر نگاه معاصر.
حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی (1397). تأملی بر مبانی مشروعیت نظام سیاسی، فصلنامه سیاست، دوره 48، شماره 2، صص: 327-346.
دال، رابرت (1378). دربارۀ دموکراسی، ترجمۀ حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه.
دوست­محمدی، حسین و رضا اختیاری امیری (1398). توسعۀ سیاسی؛ بحران مشروعیت در کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره 10، صص: 91-123.
رجبی، ابولقاسم و روح‌الله فریور (۱۳۹۶). آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن، مرکز پژوهش‌های مجلس، در دسترس در: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1014108
شادلو، عباس و رزا کرم‌پور (۱۳۹۴). تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه کلاوس اوفه، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال سوم، شماره ۹، صص ۱۴۱-۱۵۹.
شواب، کلاس (1400). شکل­دهی به آیندۀ انقلاب صنعتی چهارم: راهنمایی برای خلق جهانی بهتر، ترجمۀ علی زواشکیانی و محسن ربیعی، تهران: انتشارات آریاناقلم.
شواب، کلاوس (۱۳۹۶). انقلاب صنعتی چهارم، ترجمة فرزان مجیدفر و دیگران، تهران: انتشارات برتراندیشان.
فاضلی، محمد (1400). ایران بر لبۀ تیغ: گفتارهایی جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست عمومی، تهران: انتشارات روزنه.
فرزامی، هومن (۱۳۹۹). فرصت‌های تحولی فناوری زنجیره بلوکی در بخش معدن و صنایع معدنی (چالش‌های عملیاتی و سیاستی توسعه آن در ایران)، مرکز پژوهش‌های مجلس، در دسترس در: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1517801
فیرحی، داود (1390). دین و دولت در عصر مدرن (دولت، مشارکت و مشروعیت)، تهران: انتشارات رخداد نو، جلد دوم.
کاستلز، مانوئل (۱۴۰۰). کهکشان اینترنت: تأملاتی در باب اینترنت، کسب­وکار و جامعه، ترجمة حیدر شهریاری، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
کاستلز، مانوئل و دیگران (۱۴۰۰). بازفهم توسعه در عصر اطلاعات، ترجمة مجتبی قلی‌پور و سمیه ملک‌مکان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
لورنس، تیانا (۱۳۹۹). زنجیر‌ه‌ی بلوکی (بلاک‏چین)، ترجمة بهروز خدارحمی و مهری اسدی وصفی، تهران: نشر آوند دانش.
لیپست، سیمور مارتین (1374). مشروعیت و کارآمدی، ترجمۀ رضا زبیب، خرداد و تیر 1374، شمارۀ 18.
مرکز ملی فضای مجازی (۱۳۹۹). زنجیره بلوکی در حوزه‌های تحولی، در دسترس در: پورتال مرکز ملی فضای مجازی.
هراری، یووال نوح (۱۳۹۷). 21 درس برای قرن ۲۱، ترجمة سودابه قیصری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
هیوود، اندرو (۱۳۸۹). سیاست، ترجمة عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.
Balwit, Avital (2018), Liquid democracy could help answer Europe’s legitimacy crisis, Available online at: https://demtech.chathamhouse.org/liquid-democracy-could-help-answer-europes-legitimacy-crisis/
Drescher, Daniel (2017), Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps, Frankfurt: Apress.
Herian, Robert (2018), Taking Blockchain Seriously, Law Critique (2018) 29:163–171, https://doi.org/10.1007/s10978-018-9226-y
Hosain Aziz, Maha (2019), Future World Order, Published by Amazon KDP. 82.
Swartz, Lana (2017), Blockchain Dreams: Imagining Techno-Economic Alternatives After Bitcoin, in: Manuel Castells et al (2017) Another Economy is Possible: Culture and Economy in a Time of Crisis, Polity Press.
Zwitter, Andrej & Hazenberg, Jelles (2020), Decentralized Network Governance: Blockchain Technology and the Future of Regulation, Available online at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2020.00012/full