تحلیل چالش ‏ها و مسائل امنیتی استان هرمزگان از منظر حکمرانی محلی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

, استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه هرمزگان

چکیده

 این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که مهم‏ترین مسائل استان هرمزگان به مثابه یک واحد محلی از منظر حکمرانی چیست؟ بر اساس نتایج پژوهش، سوء مدیریت، سیاست ‏زدگی، فقدان شایسته ‏سالاری، عدم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، فقدان زیرساخت‏ ها، رکود اقتصادی، بیکاری، بحران مدیریت منابع آب، نابرابری و عدم توازن منطقه ‏ای و تضعیف اقتصاد روستایی ده مسئله مهم حکمرانی محلی و کشورداری در استان هرمزگان است. تحلیل مسائل یادشده نشان داد برای تقویت حکمرانی محلی، رویکرد سیستمی، روابط شبکه ‏ای و ساختارهای پیچیده باید مورد توجه کارگزاران محلی قرار گیرد و بینش حکمرانی در آنان تقویت شود به گونه ‏ای که جزءبینی و کلان‏ نگری به صورت توأمان مورد توجه باشد. همچنین نیروی انسانی مورد نیاز حکمرانی خوب در سطح محلی، باید قابلیت تصمیم‏ گیری، نظارت و راهبری مسائل را با در توجه به دو سطح ملی و محلی داشته باشد و در نهایت با توجه به بعد زمان، کارگزاران محلی علاوه بر داشتن اختیارات لازم، از توان آینده ‏نگری برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


اسدپور، علی؛ محسن فیضی، فرهنگ مظفر و مصطفی بهزادفر (1394)، گونه‏شناسی مدل‏ها و بررسی تطبیقی روش‏های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‏های شناختی از محیط، فصلنامه باغ نظر، دوره 12، شماره 33، صص13-22
بهاری، امیرحمزه (1394)، 120هزارتن محصول از باغ‏های لیموترش هرمزگان برداشت شد، خبرگزاری ایرنا، قابل دسترسی در: 81761468/120https://www.irna.ir/news/
بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
پورموسوی، سیدموسی و دیگران (1387)، سازمان‌دهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 13، صص 75 – 101.
جهان‌بزرگی، احمد (1388)، امنیت در نظام سیاسی اسلام (اصول و مؤلفه‌ها)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
خسروانی، عبدالرضا (1396)، ایجاد 862 طرح اشتغال‏زایی در مناطق محروم روستایی هرمزگان، خبرگزاری ایرنا، قابل دسترسی در 82740541https://www.irna.ir/news/
خنیفر، حسین (1389)، درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و کاربردهای آن در ایران، فصلنامه آمایش سرزمین، سال دوم شماره دوم، صص5-26.
سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان هرمزگان (1396)، برنامۀ آمایش استان هرمزگان، بندرعباس: انتشارات سازمان برنامه و بودجۀ استان هرمزگان.
سردارنیا، خلیل‏الله و دیگران (1388)، تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی شهرهای مشهد و سبزوار، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اول، زمستان 1388، صص 135-165.
صالح‏نیا، علی و حسین بختیاری (1397)، اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHPفصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دورۀ 8 ، شمارۀ 27، صص255-277.
صفار، محمد (1396)، حکمرانی محلی؛ چارچوب نهادی تطبیقی، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 13763
قاسمی، صفت‏الله (1391)، امنیت پایدار، تهران: تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
قلی‏پور، رحمت‏االله (1387)، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولـت، تهـران: مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک و دانشگاه آزاد اسلامی.
قیصری، نورالله و سیدمهدی حسنی (1392)، ابعاد و شاخص‏های امنیت پایدار: مبتنی بر مدل مهندسی همگرایی ملی، فصلنامۀ آفاق امنیت، شماره 20، صص 71- 107.
کریمی‏مله، علی (1391)، «تأملی نظری در نسبت حکمرانی خوب و امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 58، صص 43- 80
مرادیان، محسن و دیگران (1390)، شاخص‏های امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال نهم، شمارة 33، صص 35-67.
ملایی، هوشنگ (1396)، ۹۵درصد دشت‌های آبی هرمزگان ممنوعه شد، خبرگزاری ایسنا، قابل دسترسی در:
https://www.isna.ir/news/97022111397/%DB%B9%DB%B
میرزادۀ کوهشاهی، مهدی (1397)، بررسی و تحلیل ملاحظات ایمنی، دفاعی- امنیتی، برنامۀ آمایش استان، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان، سازمان برنامه و بودجۀ استان هرمزگان.
نصیری، حسین (1384)، «امنیت ملـی پایـدار»، فصـلنامه اطلاعـات سیاسـی- اقتصـادی، شـماره 215، صص 82- 89.
نگین تاجی، زریر و دیگران (1390)، شاخص‏های اقتصادی و امنیت ملی ایران، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‏المللی، زمستان 1390, دوره 3، شماره 9، صص 193- 202.
یزدان‏فام، محمود (1390)، دولت‏های شکننده و امنیت انسانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Engerer, Hella (2009), Security Economics: Definition and capacity, Economics of Security Working Paper 5, Berlin: Economics of Security.
UNDP. The United Nations Development Program (1997), Governance for Sustainable Human Development (UNDP Policy Paper), 2-3.
Roberts, Jason L. (2003), Place Perception, Cognitive Maps and Mass Media: The Interrelationship Between Visual Popular Culture and Regional Mental Mapping, Viginia: Viginia Tech University