سیاست خارجی و حکم‌رانی امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مطالعات بین‏ الملل پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

موضوع اصلی مقاله بررسی این مسئله است که بین حکمرانی امنیت ملی و سیاست خارجی چه نسبتی برقرار است و آن‌ها چگونه بر شکل‌گیری و تکوین همدیگر اثر می‌گذارند. برای بررسی این نسبت و تأثیرگذاری آن‌ها چهار پرسش بنیادی حکمرانی امنیت طرح و چهار کارویژه سیاست خارجی تشریح شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام سیاسی نقش اساسی در شکل‌گیری هر دو متغیر دارد و در درون آن‌ها نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی همدیگر را تقویت کرده و تکوین می‌بخشند. آن‎ها در قالب طیفی از نظام‌های اقتدارگرا تا نظام‌های مشارکتی سامان می‌یابند. هر کدام از نظام‌های سیاسی به میزان نزدیکی به نظام اقتدارگرا یا مشارکتی گونه‌ خاصی از نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی را شکل می‌دهند که کاملاً متفاوت از همدیگر هستند. نظام‌های مشارکتی تعریف موسعی از بقا دارند و به دنبال رهایی افراد انسانی هستند و به‏ رغم تنوع تهدیدات امنیتی، مسئله‎های امنیتی محدود و از پائین به بالا دارند که با اقناع شهروندان شکل‌ می‌گیرد. دولت برای حل این مسائل به دنبال گذار از حکومت به حکمرانی است. چنین نظامی سیاست خارجی همکاری‌جویانه را در جامعه بین‌المللی پیگیری و ضمن حمایت حداکثری از امنیت شهروندان به امنیت افراد انسانی دیگر نیز توجه قابل ملاحظه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


 
اشرافی، داریوش و رضا اسلامی (1396). «نقش سازمان‌های بین‌المللی در جهانی‏شدن اقتصاد و تأثیر آن بر حاکمیت ملی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی بین‌المللی، دوره 10، شماره 35، تابستان، ص 25-1.
برنز، ویلیام جی. (1398). گفتگوهای پشت پرده، ترجمه آرمین منتظری، تهران: کتاب‌سرا.
بوزان، بری (1389). مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
بوزان، بری و الی ویور (1388). مناطق و قدرت‌ها، ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، بری، اُلی ویور و یاپ دو ویلد (1391). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تریف، تری (1383). مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خسروی، علیرضا و مهدی میرمحمدی (1393). مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست خارجی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شیهان، مایکل (1396). امنیت بین‌الملل، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ویراست دوم.
عطایی، فرهاد و الهام رسولی‌ ثانی‌آبادی (1389). «بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست، شماره 40، پائیز، ص 226-209.
فیرحی، داوود (1399). «دانش فقه و مرجع امنیت»، ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، آذرماه، شماره 104، ص 102-95.
کالینز، آلن (1398). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه علیرضا ثمودی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کراهمان، الکه (1387). تهدیدات و بازیگران جدید در امنیت بین‌الملل، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گلاسر، چارلز ال. (1400). «نظریه‌ واقع‌گرایی»، در کالینز، آلن (ویراستار). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه علیرضا ثمودی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، فصل دوم.
لیک، دیوید و پاتریک مورگان (1395). نظم‌های منطقه‌ای: امنیت‌سازی در جهان نوین، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
لینکلتر، اندرو (1385). صلح لیبرالی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: اداره انتشارات وزارت امور خارجه.
مشیرزاده، حمیرا (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
مشیرزاده، حمیرا (1391). مقدمه کتاب سیاست خارجی در جهان برساخته، نوشته وندولکا کوبالکووا، ترجمه مهدی میرمحمدی و علیرضا خسروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
وحیدی، موسی‌الرضا (1389). دیپلماسی در جهان در حال تحول: سازوکارها و کارکردهای نوین، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه.
 یزدان‏فام، محمود (1391). بررسی متون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران‌، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
یزدان‏فام، محمود (1392). دولت‌های شکننده و امنیت انسانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
Borrell, Josep (2022). 'The war in Ukraine and its implications for the EU', European Union Websites, Available at: https://www.eeas.europa.eu/eeas/war-ukraine-and-its-implications-eu_en
Donnelly, Drew (2022). 'Global Expansion: 5 Benefits of Expanding Your Business Internationally', horizons; Available at: https://nhglobalpartners.com/5-benefits-global-business-expansion/
Ken Booth (2008). Theory of World Security, New York: Cambridge University Press.
Kim, Tongfi (2016). The supply side of security: a market theory of military alliances, California: Stanford University Press.
Mahoney, Kathleen E. (1992). 'Human Rights and Canada's Foreign Policy', International Journal, Vol. 47, No. 3, Summer, pp. 555-594. Available at: https://doi.org/10.2307/40202784
 Masters, Jonathan (2022). 'Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia', Council on Foreign Relations, Available at: https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia
Mauk, Marlene (2020). Citizen Support for Democratic and Autocratic Regimes, Oxford: Oxford University Press.
Miscamble, Wilson D. (1992). George F. Kennan and the Making of American Foreign Policy, 1947-1950, New Jersey: Princeton University Press.
Poast, Paul (2019). Arguing about alliances: the art of agreement in military-pact negotiations. New York: Cornell University Press.
Roberts, Ivor ed., (2009). Satow’s Diplomatic Practice, Sixth Edition, New York: Oxford University Press.
Saull, Richard (2012). 'American foreign policy during the Cold War', in Michael Cox and Doug Stokes (eds.) US Foreign Policy, New York: Oxford University Press, PP. 59-81.
Schapiro, Leonard (1967). The government and politics of the Soviet Union, London: Hutchinson.
 Spyridakis, Emmanuel (1997). The Role of Diplomacy in Handling International Crises in the Post-Bipolar Era. The Case of the Balkans, Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/23267/Role%20of%20Diplomacy%20in%20Handling%20Int%20Crises.pdf
Szayna, Thomas et al. (2001). The emergence of peer competitors: a framework of analysis, Santa Monica: RAND.
United Nations (2005). 'Vienna Convention on Consular Relations 1963', 24 April 1963, Available at: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
 Walt, Stephen (1987). The origins of alliances, New York: Cornell University Press