نظریه ارسطویی امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

موضوع امنیت پیشینه‌‏ای به دیرینگی زندگی بشری دارد ولی مطالعه امنیت به عنوان مفهومی ناوابسته از این دیرپایی برخوردار نیست. بررسی علمی مقوله امنیت پس از جنگ جهانی اول در پرتو رشته‏‌های مطالعاتی دیگر و پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب مفهوم «امنیت ملی» به نگرش درآمد. با این همه، امنیت به معنای پاسداری از هستی انسانی، نخستین دغدغه انسان و هم‏‌بودهای انسانی بوده و موضوعی چنین شایان نگرش، چیزی نیست که تا دهه‏‌های پسین به اندیشه‌‏ورزی اندیشمندان بزرگ تاریخ در نیامده باشد. از این رو پژوهش زیر تلاش می‏‌کند تا در راستای گستره‌‏افزایی به بررسی‏‌های امنیتی، یک نظریه امنیتی را برپایه اندیشه سیاسی یکی از نام‏دارترین فیلسوفان تاریخ، یعنی «ارسطو» واسازی کند. به سخن دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: یک نظریه امنیتی برسازی‏‌شده برپایه آموزه‏‌ها و اندیشه سیاسی ارسطو از چه ویژگی‏‌هایی برخوردار است؟ بایستگی این امر از یک‏سو، به تلاش برای زدایش یکی از کاستی‏‌های بررسی‏‌های امنیتی کنونی یعنی کرانمندشدن آنها به دهه‌‏های پسین و نبود نگرشی درخور به آرای فیلسوفان و اندیشمندان گذشته است و از دیگر سو، برساخت سنجه‌‏ای است که برپایه آن ‏بتوان هم نظریه‏‌های امنیتی روزآمد و هم سیاست‏‌های امنیتی روزمره و پیامدهای‏شان را ارزیابی کرده و بازاندیشید.این پژوهش با به‏‌کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می‏‌دهد که هم‏ساز با سویه‏‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امنیت، توانایی نظامی در برابر تهدیدهای بیرونی، ماندگاری سیاسی، ثبات و آرامش اجتماعی و برآوردن نیازهای اقتصادی، بن‏‌مایه‌‏های نظریه ارسطویی امنیت می‏‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aristotelian Theory of Security

نویسنده [English]

 • Alireza Rahimi
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction:
The significant contribution of historical and experimental endeavors to the development of security studies, coupled with the overlooked concept of security in renowned philosophers’ thoughts, has resulted in a limited connection between contemporary security studies and these philosophers’ views. Even though they had not directly addressed the issue of security, their exploration of topics like revolutions, social conflicts, succession wars, and racial conflicts indirectly encompassed this concept. Thus, the lack of a distinct concept of security in these thinkers’ ideas doesn’t imply that they disregarded or undervalued this concept.
Viewed from this standpoint, the confinement of contemporary security studies to the recent decades, and the insufficient consideration given to the insights of philosophers from earlier times, can be seen as a significant deficiency in these studies. To rectify this, it becomes imperative to revisit the philosophies of these thinkers, scrutinizing them with a fresh perspective and an understanding shaped by today’s concept of security.
Hence, reevaluating the political doctrines of eminent philosophers, through the prism of both traditional and modern security notions, is not merely crucial but also beneficial. Apart from addressing the deficiencies of contemporary security studies, this sets up specific criteria for assessing both current security perspectives and everyday security strategies, theoretically and practically.
Methodology:
Aristotle, despite the historical nature of his work, is a highly distinguished philosopher whose ideas merit analysis through this approach. This paper aims to extract themes related to contemporary security concepts from Aristotle’s teachings. It poses a fundamental question: What are the features of a security theory grounded in Aristotle’s teachings and political thought? To answer this, the hermeneutic method is employed to idntify key security points and themes related to the concept of security from his political thought. These are then analyzed in accordance with modern security perspectives across military, political, social, and economic dimensions.
Conclusion:
Through this process, the principles of a security theory - namely, the security referent object, security issue, and security measures - are discerned. Consequently, the research hypothesis is formulated as follows: A security theory rooted in Aristotle’s teachings and political thought aligns with the philosophy of emancipation. In this theory, the polis or state (political society) serves as the security referent object, harmonizing with the military, political, social, and economic dimensions of security. Concurrently, this theory’s foundations are built on military strength to counter external threats, political stability, societal peace, and just distribution to fulfill economic needs.
This paper shows that while Aristotle may not have explicitly established a security theory, his ideas align with the security perspectives of contemporary theorists across military, political, social, and economic domains. Accordingly, we can identify security elements within his political thought and study the security referent object, security issue, and security measures from an Aristotelian perspective, albeit not within a framework directly formulated by Aristotle himself.
The paper also emphasizes that the “good life” is at the heart of Aristotelian philosophy. Since this goal is best achieved within the polis (political society), in a security framework grounded in Aristotelian thought, the polis or state becomes the referent object of security. Key elements of safeguarding the security of the polis in this view include defending the polis against external threats, ensuring its stability and peace through appropriate institutional structures, and nurturing virtuous citizens who enjoy a degree of economic prosperity due to just asset distribution.
The paper’s findings also suggest that Aristotle’s security philosophy is fundamentally rooted in the concept of emancipation. This is because, in his view, security stems from factors such as upholding virtue, fostering virtuous and just citizens, just distribution, enforcing justice among equals, adherence to the law, education aligned with the nation’s constitution, and citizens’ rights to participate in governance and receive respect. The ultimate aim of security is the “good life”, and the use of military power serves this purpose rather than being a means for domination. These emancipation-based elements form the bedrock of societal security in an Aristotelian security theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aristotelian paradigm of security
 • Dimensions of security
 • Security authority
 • Security issue
 • Security tool
 • Hermeneutics
 • آزر، ادوارد و ای و چونگ این مون ( 1388)، امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • ارسطو(1349)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 • ارسطو (1377)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
 • ارسطو(1388)، اصول حکومت آتن، ترجمه باستانی پاریزی، تهران: شرکت سهامی کتاب‏های جیبی.
 • ارسطو(1400)، اخلاق، ترجمه رضا مشایخی، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
 • بابایی، پرویز (1386)، مکتب‏های فلسفی از دوران باستان تا امروز، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
 • بوزان، باری (1389)، مردم، دولت‏ها، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پیکتی، توماس (1398)، سرمایه در سده بیست و یکم، ترجمه ناصر زرافشان، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
 • خلیلی، رضا (بهار1383)، «تحول تاریخی– گفتمانی مفهوم امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره اول، ص29-7.
 • دورانت، ویل (1335)، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب‏خویی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • راسل، برتراند (نشر الکترونیکی 1388)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران: شرکت سهامی کتاب‏های جیبی
 • رحیمی، علیرضا (تابستان 1401)، افلاطون و پرسمان امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و پنجم ، شماره دوم، ص225-179.
 • ریکور، پل (1385)، استعاره و مسئله اصلی هرمنوتیک، ترجمه حمید بهرامی راد، اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 23، ص 132- 129
 • فاستر، مایکل برسفورد (1383)، خداوندان اندیشه سیاسی (جلد اول)، ترجمه جواد شیخ‏الاسلامی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • فروغی، محمدعلی (1344)، سیر حکمت در اروپا، تهران: انتشارات کتاب‏فروشی زوار.
 • کاپلستون، فردریک (1380)، تاریخ فلسفه- یونان و روم، ترجمه جلال‏الدین مجتبوی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
 • گمپرتس، تئودور (1399)، متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 • مارکس، کارل (1379)، سرمایه (جلد نخست)، ترجمه ایرج اسکندری، تهران: انتشارات فردوس.
 • مگی، براین (1377)، فلاسفه بزرگ، ترجمه عزت‏الله فولادوند، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 • ویلیامز، پل دی (1392)، درآمدی بر بررسی‏های امنیت، ترجمه علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
 • Chroust, Anton-Hermann (2016), Aristotle: New light on his life and on some of his lost works, London And NewYork: Routledge
 • Jaeger,Werner (1962), Aristitole: Fundamentals of The History of his development; Oxford University Press.
 • Natali, Carlo (2013), Aristotle : his life and school; Princeton: Princeton University Press
 • Romm,Joseph J (1993), Defining National Security,The Nonmilitary Aspects, New York: Council on Foreign Relation Press.
 • Shields, Christopher (2012), Aristotle's Philosophical Life and Writings, The Oxford Handbook of Aristotle