اخوانی‏گرایی و سیاست خارجی قطردر قبال انقلاب‏های عربی 2011

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، ارائه تحلیلی اخوانی‏گرایانه از سیاست خارجی دولت قطر در قبال انقلاب‏های عربی سال 2011م است. کنش‌گری قطر با اقتباس از گفتمان اسلام سیاسی اخوانی، ترکیبی از کنش‌های عمل‌گرا و اخوانی‏گرا را در سیاست خارجی این امیرنشین در جریان خیزش‏های مردمی جهان عرب، به تصویر می‏کشد. بدین ترتیب، نوشتار حاضر، نخست سیمایی کلی از سیاست خارجی قطر، بر مبنای اخوانی‏گرایی و ارائه هویتی نو ترسیم و سپس، شاخص‏های آن را در عمل‌گرایی قطر مورد کندوکاو قرار داده و در نهایت، جایگاه گفتمان اسلام سیاسی اخوانی در سیاست خارجی قطر را در وقوع و تکوین انقلاب‏های عربی بررسی می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات