اخوانی‏گرایی و سیاست خارجی قطردر قبال انقلاب‏های عربی 2011

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، ارائه تحلیلی اخوانی‏گرایانه از سیاست خارجی دولت قطر در قبال انقلاب‏های عربی سال 2011م است. کنش‌گری قطر با اقتباس از گفتمان اسلام سیاسی اخوانی، ترکیبی از کنش‌های عمل‌گرا و اخوانی‏گرا را در سیاست خارجی این امیرنشین در جریان خیزش‏های مردمی جهان عرب، به تصویر می‏کشد. بدین ترتیب، نوشتار حاضر، نخست سیمایی کلی از سیاست خارجی قطر، بر مبنای اخوانی‏گرایی و ارائه هویتی نو ترسیم و سپس، شاخص‏های آن را در عمل‌گرایی قطر مورد کندوکاو قرار داده و در نهایت، جایگاه گفتمان اسلام سیاسی اخوانی در سیاست خارجی قطر را در وقوع و تکوین انقلاب‏های عربی بررسی می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ekhvanism and Qatar foreign policy toward 2011 Arab revolutions

نویسنده [English]

  • Nabiollah Ebrahimi
چکیده [English]

Abstract: the main purpose of this article is to develop an Ekhvanist analysis of Qatar foreign policy toward 2011 Arab revolutions. The agency of Qatar, based on Ekhvanist political Islamic discourse, is a complex of pragmatism and Ekhvanism in foreign policy. So, author first tries to illustrate a general picture of Qatar foreign policy based on Ekhvanism in search of a new identity, and then analyses it’s indicators in Qatar pragmatism. At last , he explains status of Ekhvanist political Islamic discourse in Qatar foreign policy toward Arab revolutions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ekhvanism
  • Qatar
  • Ekhvanist cresent
  • Foreign Policy
  • Pragmatism
  • Arab revolutions