دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 1-200 (شماره 1 /شماره مسلسل 55) 
لیبی؛ آوردگاه «مسئولیت برای حمایت»

صفحه 149-168

نسرین مصّفا؛ علیرضا شمس لاهیجانی