سازمان‏های اطلاعاتی و تولید علم بومی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تولید علم بومی، حاصل فرایندی است که در آن مسائل بومی بنیان فعالیت‏های علمی را پی‏ریزی می‏نماید. شناخت مسائل بومی در این رویکرد، اولین قدم در ساحت تولید علم بومی است. علاوه بر شناخت مسائل بومی، گردآوردی داده‌ها و اطلاعات معتبر، به علاوه فرضیه‌سازی بر اساس ذهنیت‏های مستعد، فراهم‌کننده زمینه برای تحلیل مناسب و  نظریه‌پردازی بومی است. در مقاله حاضر، ضمن مروری بر مفهوم تولید علم بومی، به این مسأله اشاره می‌گردد که سازمان‏های اطلاعاتی از طریق شناسایی مسائل، تولید داده‌های معتبر و سرریز دانش اطلاعاتی درون‌سازمانی به جامعه علمی، در تولید علم بومی تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها