فناوری و قدرت اطلاعاتی:‌ از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

قدرت اطلاعاتی از جمله مؤلفه‌های مهم در سازمان‌های اطلاعاتی است که عوامل متعددی در ارتقاء آن دخالت دارند. این نوع قدرت تابعی از شناخت و کنترل است. منابع تولیدکننده، فرآیند توزیع و نحوه به کارگیری (عاملیت) قدرت، محورهای کلیدی در قدرت اطلاعاتی هستند. یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر قدرت سازمان‌های اطلاعاتی، میزان و کیفیت بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته می‌باشد. این اثرگذاری صرفاً به عنوان عامل مادی تلقی نمی‌شود، بلکه قادر است حوزه‌های رفتاری و هنجاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله به دنبال پاسخ به چیستی قدرت اطلاعاتی و تأثیر فناوری بر آن می باشد. به نظر می‌رسد فناوری موجب شده سازمان‌های اطلاعاتی با بهره‌گیری از این پدیده، شناخت و نظارت بر پدیده‌ها و نیز میزان کنترل اطلاعاتی خود بر محیط ملی و پیرامونی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology and intelligence power: from increase of knowledge to increase of control

نویسنده [English]

  • Ali Ghazizadeh
چکیده [English]

Intelligence power is one of the important components in intelligence agencies which are dependent on different variables. This power is defined based on knowledge and control. Technology is one of the influential factors on intelligence power, which has both objective and normative effects in intelligence. Author claims that technology as an instrument has increased the knowledge production capabilities and has improved intelligence controls on national and international phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • intelligence power
  • intelligence knowledge
  • intelligence control
  • intelligence dominance