فناوری و قدرت اطلاعاتی:‌ از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

قدرت اطلاعاتی از جمله مؤلفه‌های مهم در سازمان‌های اطلاعاتی است که عوامل متعددی در ارتقاء آن دخالت دارند. این نوع قدرت تابعی از شناخت و کنترل است. منابع تولیدکننده، فرآیند توزیع و نحوه به کارگیری (عاملیت) قدرت، محورهای کلیدی در قدرت اطلاعاتی هستند. یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر قدرت سازمان‌های اطلاعاتی، میزان و کیفیت بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته می‌باشد. این اثرگذاری صرفاً به عنوان عامل مادی تلقی نمی‌شود، بلکه قادر است حوزه‌های رفتاری و هنجاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله به دنبال پاسخ به چیستی قدرت اطلاعاتی و تأثیر فناوری بر آن می باشد. به نظر می‌رسد فناوری موجب شده سازمان‌های اطلاعاتی با بهره‌گیری از این پدیده، شناخت و نظارت بر پدیده‌ها و نیز میزان کنترل اطلاعاتی خود بر محیط ملی و پیرامونی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها