سازمان‌های اطلاعاتی و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله پیش رو با تمرکز بر نقش سرویس‌های اطلاعاتی در فرایند توسعه اقتصادی، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که «نهادهای اطلاعاتی چه نقشی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی دارند؟». نویسندگان در پاسخ به این پرسش برآنند که سرویس‌های اطلاعاتی با تولید اطلاعات اقتصادی برای ایجاد توانایی رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادی برای حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادی ملی و نظارت بر فرایند توسعه برای تضمین امنیت اقتصادی، در پیشبرد و استمرار فرایند توسعه تأثیر مثبت دارند. همچنین، نویسندگان مدعی‌اند نقش سرویس‌های اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، در چارچوب نقش‌های سه‌گانه اطلاعات در سیاست‌گذاری، شامل نقش شناختی، نظارتی و اجرایی، قرار دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها