انقلاب سایبری و تحول در پدیدۀ جاسوسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

این مقاله، ضمن تببین ماهیت انقلاب سایبری، به‏دنبال پاسخ به این سوال است که این انقلاب چگونه بر ماهیت و محتوای جاسوسی تأثیر گذاشته است؟ فضای سایبر با فراهم کردن امکان فرا رفتن جاسوسی از محدودیت‏های زمانی و مکانی و در نتیجه گستردگی امکان جاسوسی، باعث ورود بازیگران و ابزارهای جدید به عرصه جاسوسی شده است و از این طریق، تأثیرات انقلابی و بنیادینی در ماهیت و شکل جاسوسی برجای گذاشته است؛ به‏گونه‏ای که استفاده از واژگانی مانند جاسوسی سایبری سیاسی، جاسوسی سایبری صنعتی، جاسوسی سایبری نظامی و جاسوسی سایبری علمی نشان‏گر آغاز روند جدیدی در این عرصه است. یافته‏های این مقاله نشان می‏دهد تحت تأثیر انقلاب سایبری، انقلاب در عرصه جاسوسی واقعیتی جدی و اجتناب‏ناپذیر است.                               


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات