سنت‏گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

اسلام سیاسی سلفی در پی استقرار چه نوع حکومتی است و از منظر سنت‏گرایی چه انتقادهایی بر این نوع حکومت وارد است؟ از نظر این مقاله، جریان سلفی با قرائت انحرافی از اسلام در پی ایجاد مدلی از حکومت تمام‏عیار مذهبی هستند که کارویژه‏اش اجرای خودسرانه‎ شریعت و سنت است. سنت‏گرایان که خود دغدغه حفظ سنن الهی را دارند، قرائت سیاسی- تکفیری در اجرای شریعت را نقض غرض دانسته و کوشش بنیادگرایان سلفی برای تأسیس حکومت دینی به شیوه‏های خشونت‏بار را وهن چهره اسلام دانسته و نقدهای بسیاری به آن وارد می‏کنند. چگونگی کسب قدرت، اجرای شریعت و روش اقامه‏ حدود الهی از جمله نکات اختلافی بین جریان سلفی و سنت‏گرایی است که تحلیل آن در شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی جهان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات