ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظم حقوقی تثبیت‏کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت‏های جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات