تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌آموخته ارشد اقتصاد محیط زیست در دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه اقتصاد محیط زیست دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش، آثار تجارت خارجی بر امنیت زیست‌محیطی ایران به‏ویژه در موضوع انتشار دی‌اکسید کربن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سؤال مقاله این است که آثار مستقیم و غیرمستقیم تجارت بر انتشار دی‌اکسید کربن در ایران طی سال‌های 1390-1357 چگونه است. برای دستیابی به پاسخ، داده‌های موجود در دستگاه معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد می‌شوند. اثر مستقیم تجارت در بخش صادرات مثبت بوده و انتشار دی‌اکسید کربن را افزایش داده است. همچنین، اثر غیرمستقیم تجارت که از کانال درآمد صورت می‌گیرد، مثبت بوده و افزایش تجارت ضمن افزایش درآمد، به تضعیف امنیت زیست‌محیطی در ایران منجر شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات