راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران را کشوری توسعه‌یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، توأم با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام، همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل ترسیم نموده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران منطقه آسیای جنوب غربی برای دستیابی به چشم‌انداز ترسیم‌شده می‌بایست نسبت به تدوین و اجرای راهبردهای مناسب و اثربخش در سیاست خارجی اقدام نماید. این پژوهش با بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی سیاست خارجی، نسبت به تعیین جامعه آماری و نمونه مناسب اقدام و با استفاده از روش دیوید (SWOT)، راهبردهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به چشم‌انداز 1404 تدوین و ارایه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign policy strategies of I.R. Iran to achieve 1404 vision goals

نویسنده [English]

  • Mohammad Akraminia
چکیده [English]

1404 Vision statement of I.R. Iran declares that Iran would be a developed country with the first economic, technological ranking in region, while continuing its inspiring Islamic and revolutionary identity in Islamic world, accompanied by constructive interaction in international relations. I.R. Iran as one of the important actors of south East Asia should plan and execute suitable foreign policy strategies to achieve its vision goals. This article, using David method (SWOT), analyses strengths, weak points, opportunities, and threats of I.R. Iran foreign policy and proposes some F.P. strategies to achieve vision goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Foreign Policy
  • national vision
  • South East Asia
  • David method