دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 1-208 
اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران

صفحه 91-124

علی صیادزاده؛ ایمان فرجام‏ نیا؛ عفیفه حجاریان؛ بهمن طاهری