اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار، ضمن بررسی شاخص‌های امنیت اقتصادی، تأثیر بلندمدت کسری بودجه بر روی مهم‌ترین متغیر امنیت اقتصادی، یعنی نرخ تورم تبیین می‌شود. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای بررسی اثرات شوک‌های ناشی از کسری بودجه دولت بر این متغیر استفاده کرده‏ایم. بر اساس یافته‌های این مقاله، شوک‌های ساختاری و نوسانات کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ تورم و اثر منفی و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد، اما این اثرات از اثرات حجم پول خالص از کسری بودجه دولت کمتر می‌باشد. بنابراین، ضمن آنکه می‌توان گفت ریشه تورم در ایران پولی است، باید بیان داشت که کسری بودجه باعث افزایش تورم و در نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی می‏شود.

کلیدواژه‌ها