دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، دی 1392، صفحه 1-216 (سال 16، شماره 4، شماره مسلسل 62)