مدل تصمیم‌گیری شهودی چندوجهی و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران؛ با تمرکز بر قطعنامه 1929

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، کارآیی مدل تصمیم‌گیری شهودی چندوجهی با تمرکز بر تحریم‌های قطعنامه 1929 شورای امنیت با عنایت به رویکرد دولت‌های نهم و دهم نسبت به برنامه هسته‌ای و توان موشکی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. بند نهم قطعنامه 1929 شورای امنیت به طور صریح توان دفاع موشکی کشور را نشانه گرفته که سابقه قبلی نداشته است. تصمیم‌گیری شهودی چندوجهی در مقایسه با الگوهای مرسوم ادراکی و بازیگر خردمند، به طور نسبی به الگوی متمایز تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر است و با رویه‌های پروسه‌ای چند مرحله‌ای آن سازگاری بیشتری دارد، هرچند این الگو نیز مانند سایر مدل‌ها قادر به تبیین ماهیت و کلیت سیاست خارجی ایران نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intuitive Multi-Faceted Decision making Model and Missile and Nuclear program of Iran; Case study of resolution 1929

نویسنده [English]

  • Naser Aldin Heidary
چکیده [English]

This article examines efficiency of Intuitive Multi-Faceted Decision making Model focusing on sanctions of 1929 resolution of Security Council and the 9th and 10th government’s approach on nuclear program. Article 9 of resolution 1929 directly points to missile power of Iran, which has no record in previous resolutions. Author argues that Intuitive Multi-Faceted Decision making Model contrary to other conventional models based on rational actor is more compatible with multi-stage process of Iranian foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Intuitive Multi-Faceted Decision making Model
  • rational actor model
  • Cognitive model
  • physical security
  • Identity security