تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حکم‌رانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری به نحو پاسخ‌گو و اثربخش است. شاخص‌های حکم‌رانی خوب با توجه به شرایط و اطلاعات هر جامعه وزن و ارتباط متفاوتی دارد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با هدف محاسبه ضرایب و وزن هر یک از شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران و شناسایی روابط علّی بین این شاخص‌ها انجام شده است. از جمله نتایج پژوهش می‌توان به وزن بالای شاخص‌های پاسخ‌گویی، حق اظهار نظر و عدالت اجتماعی نسبت به دیگر شاخص‌های حکم‌رانی خوب اشاره کرد. همچنین، سه شاخص کیفیت قوانین، قانون‌مداری و حق اظهار نظر، دارای بیشترین تأثیر بر دیگر شاخص‌ها می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Weighting the indices of good governance in Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Mahmody
  • Mohamad Hosein Rounagi
  • Marzieh Rounagi
چکیده [English]

Good Governance is the effective and accountable exercise of administrative, economic and political power. According to conditions of every society, Indices of good governance have different weights. This article is a descriptive survey and is to weight coefficients of indices of god governance in Iran and to distinguish causal relations between indices. The findings show that accountability, the right to comment and social justice have high weights. Meanwhile, the quality of rules, rule of law and the right of comment has the most impacts on other indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Accountability
  • Quality of Laws
  • Social Justice
  • Political stability