حقوق بین‌الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

از منظر حقوق بین‏الملل، هنوز معاهده الزام‌آور جهان‏شمول مشخصی مبنی بر ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه، که جزییات ممنوعیت مقرر در حقوق بین‌الملل عام را پیش‏بینی نماید، منعقد نشده است، هرچند تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه ادامه دارد. مقاله حاضر، با رجوع به اسناد بین‌المللی و همین طور رویه بین‌المللی، به توضیح و تحلیل ممنوعیت مذکور پرداخته و نارسایی‌های حقوق بین‌الملل در این زمینه را روشن نموده و برای رفع آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده است. همچنین، این مقاله با رجوع به اسناد بین‌المللی موثق و رویه بین‌المللی، مبانی حقوقی حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای در لوای نظریه دفاع مشروع پیش‌گیرانه را نقد نموده و مغایرت آن را با قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها