سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله ضمن اینکه مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان متغیرهای مستقل یا منابع بیرونی سیاست خارجی عربستان بررسی شده‌اند، به چهار ویژگی پادشاهی، وهابی، رانتیر و شبه‌جزیره‌ای بودن دولت به عنوان متغیرهای میانجی یا منابع داخلی سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. همچنین، پنج محور به عنوان اصول و اهداف کلان سیاست خارجی عربستان مورد تأکید قرار گرفته‏اند که عبارتند از: برتری‌جویی پیرامونی، موازنه‌سازی منطقه‌ای، مرکزگرایی اسلامی- وهابی، ائتلاف‌سازی بین‌المللی و دموکراسی‌ستیزی. در پایان، مسائل اصلی سیاست خارجی عربستان در سطوح مختلف به عنوان بازتاب منابع و مؤلفه‌‌های ثابت و متغیر سیاست خارجی از یک سو، و اصول و اهداف کلان آن از سوی دیگر، بررسی شده‏اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوطالب، حسن، أسس صنع السیاسة الخارجیة السعودیة، السیاسة الدولیة، January 29, 2015))، علی الموقع: https://www.facebook.com/permalink.php?id=1538624706417514&story_fbid=1539168403029811
اسدی، علی اکبر (1395)، سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی عربستان، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره ١.
جلود، میثاق خیرالله (2016)، صناعة القرار السیاسی فی المملکة العربیة السعودیة، مرکز الدراسات الإقلیمیة، دراسات إقلیمیة٥ (12 )، جامعة الموصل، علی الموقع: www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6502
الدهیمی، عبدالرحمن (1431)، الدور الدولی والإقلیمی للمملکة ومنهجیة السیاسة الخارجیة السعودیة، صحیفه الجزیره.
السیاسة الخارجیة السعودیة فی (2015).. ومحاولات استعادة دور المملکة الإقلیمی، علی الموقع: http://alkhaleejaffairs.me/c-30804
علی اکبر اسدی، تنش‏های جدید و دورنمای روابط عربستان سعودی و مصر، گزارش راهبردی شماره ٢٢٥ مرکز تحقیقات استراتژیک، مهرماه ١٣٩٥.
فرهاد عطایی و محمد منصوری مقدم (1392)، تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‏گرایانه بر بستری هویتی، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول.
وزارة خارجیة المملکة العربیة السعودیة، السیاسة الخارجیة للمملکة العربیة السعودیة، (14/06/1437)، علی الموقع: http://www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/Pages/ForeignPolicy24605.aspx
وفــــا، هـانی (2015)، السیاسة الخارجیة للمملکة. اتزان الموقف ووضوح الهدف،الریاض.
الیحیى، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن (2009)، العوامل المؤثرة فی السیاسة الخارجیة السعودیة، بحث مقدم إلى جامعة الخرطوم لنیل ماجستیر العلوم فی العلوم السیاسیة.
Alsultan, Fahad M. (2013), The Saudi King: Power and Limitation in the Saudi Arabian Foreign Policy Making, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 5.
Darwich, May (2014), The Ontological (In)security of Similarity: Wahhabism versus Islamism in Saudi Foreign Policy, GIGA Working Papers, No 263, German Institute of Global and Area Studies.
Echagüe, Ana (2014), Emboldened yet vulnerable: the changing foreign policies of Qatar and Saudi Arabia, working paper, N º 1 2 3.
Hartmann, Laura (2016), Saudi Arabia as a Regional Actor: Threat Perception and Balancing at Home and Abroad, States & Societies in the Gulf Monarchies Essay, Sciences Po PSIA.
Korany, Bahgat, Ali E. HillalDessouki and Karen AbulKheir (2010), The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization, Cairo; New York : American University in Cairo Press.
Lobel, Steven E, Norrin M. Ripsman and Jeffrey W. Taliaferro (2009), Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy, Cambridge University Press.
Matthiesen, Toby (2015), The domestic sources of Saudi foreign policy: Islamists and the state in the wake of the Arab Uprisings, Brookings Institution.
Nonneman, Gerd (2005), Determinants and patterns of Saudi foreign policy: “omnibalancing” and “relative autonomy” in multiple environments, in: Paul Aarts and Gred Nonneman, Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs, C. Hurst & Co.
Obaid, Nawaf E. (1999), The Power of Saudi Arabia's Islamic Leaders, Middle East Quarterly, Vol 6: No 3.
Rose, Gideon (1998), Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, World Politics, Volume 51, Issue 1.