نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی: چارچوب نظری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مفهوم عدالت عمدتاً در نسبت با برابری و آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد عدالت تا چه میزان در تناظر با امنیت قرار دارد و سپس به فواید عدالت در کاهش اختلاف، استقرار نظم و ایجاد قانون در جامعه می‏پردازد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی بین عدالت اجتماعی و امنیت ملی وجود دارد؟ منظور از نسبت‏گذاری ارتباط مفهومی بین این دو این است که نقاط اشتراک و افتراق آنها، اولویت عدالت یا امنیت، فواید عدالت برای امنیت ملی، جایگاه دولت در بحث عدالت و امنیت و نسبت آن با بی‏طرفی دولت و برابری مورد بحث قرار می‏گیرد. در پایان، نتایج و یافته‏های نظری در بندهای مختلف ارائه می‏گردد.

کلیدواژه‌ها