عدالت و امنیت ملی در روابط بین‌الملل:

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تلاش در این نوشتار آن است تا به این سؤال پاسخ داده شود که دو مفهوم اصلی، یعنی عدالت و امنیت ملی در گفتمان اسلامی به عنوان گفتمانی که تعریفی موسع از امنیت نیز ارائه می‌دهد، چگونه مفهوم‌سازی و صورت‌بندی می‌شوند. مسئله‌ای که به نظر نگارندگان پاسخ آن باید در مسیر توجه به مبنای دینی این گفتمان و راه حل‌های برآمده از آن برای پرکردن شکاف میان عدالت و امنیت جستجو گردد، زیرا از منظر گفتمان اسلامی، همان‌طور که ظلم و تبعیض موجب ناامنی و بر هم خوردن احساس امنیت ملی و بین‌المللی و صلح جهانی است، تحقق و رعایت عدالت در مناسبات داخلی و بین‌المللی، موجب برقراری احساس امنیت در تمامی سطوح می‌شود

کلیدواژه‌ها