نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‏الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه روابط بین‏الملل دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی گروه روابط بین‏ الملل دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

چگونگی مفهوم‏سازی و نوع نگاه به‏ رابطه امنیت و توسعه، نقش مهمی در پیکربندی سیاست‏ خارجی و دستاوردها و ناکامی‏های آن ایفا می‏کند. در این مقاله، این استدلال مطرح شده است که در زمانه کنونی با توجه به گسترش دستورکار امنیت و غلبه رویکرد ایجابی به امنیت بر نگاه سلبی به آن، بین امنیت و توسعه رابطه‏ای مبتنی بر حاصل جمع مثبت حاکم است و بدون وجود یکی از آن‏ها، دیگری به خطر می‏افتد. در نتیجه این تحول، فاصله‏گرفتن سیاست خارجی از نگرش امنیت‏محور و پیگیری توأمان امنیت و توسعه ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه نشان می‏دهد کشورهایی که در این زمینه ناکام بوده‏اند و یا به‏طور جدی در این راستا تلاش نکرده‏اند، امنیت شکننده‏تری دارند.  
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Security and Development in the Light of Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shapouri 1
  • Masoud Mousavi Shafaee 2
  • Ahmad Sultaninejad 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

Conceptualization and the prism of the relationship between security and development have a great role in foreign policy making and its achievements or failures.  The paper argues that with the security agenda development and superiority of the positive security approach rather than negative approach, security and development has got a total positive sum and lack of one can pose a risk to the other. Therefore, foreign policy distance from a security basis on one hand, and to develop it on the basis of the two on the other hand is undeniable.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Security
  • Globalization
  • Underdevelopment
اسدی، علی‏اکبر (1396)، سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیستم، شماره اول.
بروف، آیان روکس (1369) ، نظریه‏های توسعه‏نیافتگی، ترجمه علی هاشمی گیلانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بوزان، باری (1390)، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خسروی، علیرضا و مهدی میرمحمدی (1393)، مقدمه‏ای بر تحلیل سیاست خارجی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خلیلی، رضا (1387)، امنیت و آزادی؛ در جستجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره سوم.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1391)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت.
سریع‏القلم، محمود (1380)، عقلانیت و آینده توسعه‏یافتگی در ایران، مرکز پژوهشهای علمی و استراتژیک خاورمیانه.
شیهان، مایکل (1388)، امنیت بین‏الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
لیدمن، سون اریک (1387)، در سایه آینده: تاریخ اندیشه مدرنیته، ترجمه سعید مقدم، نشر اختران.
ماندل، رابرت (1387)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
متوسلی، محمود (1372)، نگرشی بر دیدگاهها، تئوریها و سیاستهای توسعه اقتصادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
مشیرزاده، حمیرا (1394)، احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چندمتغیره، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، شماره سوم.
موسوی شفائی، مسعود (1387)، توسعه‏گرایی؛ الزام سیاست خارجی ایران، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
موسوی شفائی، مسعود (1389)، رویکرد توسعه‏محور به سیاست خارجی ایران؛ ضرورت‏ها و چالش‏ها، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2.
واینر، مایرون، هانتینگتون، ساموئل (1379)، درک توسعه سیاسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هیل، کریستوفر (1387)، ماهیت متحول سیاست خارجی، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
یزدان‏فام، محمود (1387)، مقدمه‏ای بر تحلیل سیاست خارجی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره دوم.
Baldwin, David (1997), The concept of security, Review of International Studies, Vol. 23.
Collier, Paul et al (2003), Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, A World Bank Policy Research Report.
Etzioni, Amitai (2007), Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy, Yale University Press.
Luciani, Giacomo (1988), The economic content of security, Journal of Public Policy, Vo. 8, No. 2.
National Security Strategy of the United States 1987, http://nssarchive.us/NSSR/1987.pdf
Nye S. Joseph (1995), East Asian Security: The Case for Deep Engagement, Foreign Affairs 74, no. 4.
Report of the UN Secretary-General (2005), In Large Freedom: Towards Security, Development and Human Rights for All. 
Sarkesian, Sam C., John Allen Williams and Stephen J. Cimbala (2008), US National Security: Policymakers, Processes & Politics, Lynne Rienner Publishers.
Spear, Joanna (2012), Williams, Paul D., Conceptualizing The Security-Development Relationship: An Overview of the Debate, In: Security and Development in Global Politics: A Critical Comparison, Joanna Spear, Paul D. Williams, Georgetown University Press.
The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an International World, March 2008.
The National Security Strategy of the United States of America, The White House, March 2006.
The National Security Strategy of the United States of America, The White House, May 2010.  
Ubi, Efem N and Akinkuotu, Oluwatooni O (2014), Nigerian foreign policy and economic development, 1999–2013, International Area Studies Review, Vol. 17(4).
Ullman, Richard H (1983), Redefining Security, International Security, Vol. 8.
Uphoff, Norman Thomas, Ilchman, Warren Frederick (1972), The Political Economy of Development: Theoretical and Empirical Contributions, University of California Press.
Waltz, Kenneth Neal (1979), Theory of international politics, Addison-Wesley Pub. Co.
Wolfers, Arnold (1952), "National Security" as an Ambiguous Symbol, Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4.