چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه واحد علوم تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

برابری یا عدالت فرهنگی، یکی از حوزه‏های مهم و البته فراموش‏شده نابرابری‏های منطقه‏ای است. بر این اساس، این مقاله با هدف شناسایی، اعتبار‏بخشی و وزن‏دهی به شاخص‏های عدالت فرهنگی در ایران نگارش شده است و در آن، ضمن اینکه تلاش شده تا مسئله عدالت فرهنگی با کمک نظریه‏های اجتماعی و سیاسی شرح داده شود، با مرور اسناد بالادستی و نظریه‏ها و رویکردهای مختلفی که به این مسئله پرداخته‏اند، سعی نویسندگان بر آن است که مجموعه‏ای از شاخص‏ها برای سنجش وضعیت عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران ارائه شود. روش پژوهش، تلفیقی از رو‏ش‏های اسنادی، دلفی و پرسش‏نامه‏ای است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم‏پور، داوود، عزیز جوانپور و وحیده حسینی اصل (1394) رابطه عدالت اجتماعی ادراک‏شده با میزان مشارکت شهروندان در توسعه یافتگی شهر تبریز، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال پنجم، شماره 16.
احمدی شاپورآبادی، محمدعلی (1388) نگرشی بر آمایش فرهنگی سرزمین و جایگاه آن در برنامه‏ریزی توسعه‏ فرهنگی، راهبرد، شماره 17.
اخوان کاظمی، بهرام (1381) عدالت در اندیشه‏های سیاسی اسلام، ناشر: بوستان کتاب قم.
آدورنو، تئودور، ماکس هورکهایمر (1380) صنعت فرهنگ‏سازی روشنگری به مثابه فریب توده‏ای، ارغنون، شماره 18.
آرمن، سیدعزیز، روح‏الله زارع (1390) جهانی شدن فقر و نابرابری، مجله اقتصادی بررسی مسائل و سیاست‏های اقتصادی، سال 11، شماره 12.
آلتوسر، لویی (1388) ایدئولوژی و سازوبرگ‏های ایدئولوژیک دولت، ترجمه روزبه صدرآرا، نشر چشمه.
باتامور، تام (1375) مکتب فرانکفورت، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: نشرنی.
بنیامین، والتر (1377) هنر در عصر بازتولید مکانیکی، ترجمه امید نیک فرجام، مجلۀ فارابی، شماره 31.
بهروان، حسین (1385) آمایش فرهنگی و عدالت شهری، مجموعه مقالات کنفرانس مدیریت و برنامه‏ریزی شهری، مشهد.
پناهی، محمدحسین (1375) نظام فرهنگی، کارکردها، و دگرگونی آن در ارتباط با بحث تهاجم فرهنگی، نامه پژوهش(ویژه تهاجم فرهنگی) فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 2 و 3.
تاج‏آبادی (1387) کتابخانه‏های روستایی و نقش آنها در توسعه‏ی فرهنگی روستاها در عصر فناوری اطلاعات، ماهنامه اطلاع‏یابی و اطلاع‏رسانی، شماره 14.
دوبوار، سیمون (1385) جنس دوم، ترجمه قاسم صنعوی، انتشارات توس.
رحمانی، جبار، محمدرضا حاتمی (1392) عدالت در اسلام، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی.
رضایی، محمدحسین (1391) عدالت اجتماعی و جایگاه آن در برنامه‏های دوم، سوم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی، پایان‏نامه دکتری دانشگاه آزاد.
ساسان‌پور، فرزانه، سوران مصطفوی صاحب و مظهر احمدی (1394) تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری (مطالعه موردی: نواحی 22 گانه شهر سنندج) برنامه‏ریزی شهری، دورۀ 6 شماره 23.
فون هایک، فریدریش (1381) در سنگر آزادی، عزت الله فولادوند، نشر ماهی.
فاضل‏نیا، غریب، مرتضی توکلی و کاظم تاج‏بخش (1389) ارزیابی برنامه‏های توسعه فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره 30 شماره 3 .  
عبیری، غلامحسن (1389) فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی، مجله بانک اقتصاد، شماره 107.
مارکس، کارل (1392) سرمایه، ترجمۀ حسن مرتضوی، نشر اختران.
مارکوزه، هربرت (1394) انسان تک‏ساحتی، ترجمه محسن مویدی، نشر امیرکبیر.
ملاعباسی، محمد (1394) لیبرالیسم و مسئله عدالت، نشر ترجمان علوم انسانی.
ملکی، سعید، فرشته شنبه‏پور (1394) تحلیل خدمات شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات بهداشتی و درمانی (مطالعه موردی: استان خوزستان) جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 4 شماره 15.
موسوی، میرنجف، مهدی مدیری (1394) اولویت‏سنجی شاخص‏های عدالت اسلامی- ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه‏ی متعادل در ایران، اطلاعات جغرافیایی، دوره 24 شماره 95.
میرزاده، لیلا، محمدعلی حقیقی (1389) جایگاه عدالت در اسلام و نقش آن در ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی، مشکوه، شماره 108.
میشل، آندره (1383) جنبش زنان فمینیسم، ترجمه هما زنجانی‏زاده، نشر نیکا.
ولدبیگی، سیوان (1390) بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر سنندجپایان‏نامه کارشناسی ارشد تهران مرکز.
 
Anderson, J., Moeschberger, M., Chen, M. S., Kunn, P., & et al.(1993), An acculturation scale for Southeast Asians, Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 28(3).
Barry, D. T. (2001), Development of a New Scale for Measuring Acculturation: The East Asian Acculturation Measure (EAAM), Journal of Immigrant Health, 3(4).
Cuellar, I., Harris, L. C., & Jasso, R. (1980), An acculturation scale for Mexican American normal and clinical populations, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 2(3).
Davis, S. (1999), Bringing Culture into the Development Paradigm: the View from the World Bank, Development Anthropologist, 16(1–2).
Kliksberg, B. (1999), Social Capital and Culture: Master Keys to Development, CEPAL Review, 69.