پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

بر اساس یافته‏های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه‏یافته به مناطق برخوردار، بی‏تعادلی در استقرار جمعیت، شکل‌گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه‌نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر‌پذیری مراکز زیست، تنش در بهره‌برداری از منابع زیست‏محیطی منجر می‏شود؛ که این موارد در میان‌مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی‌هایی سیاسی می‏شوند و امنیت ملی را به مخاطره می‏اندازند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اطاعات، جواد و سیده‏زهرا، موسوی (1390) رابطه متقابل امنیت ناحیه‌ای و توسعه‌یافتگی فضاهای سیاسی با تاکید بر سیستان و بلوچستان، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم؛ شماره اول.
امیری، عبدالرضا (1391) طرح پژوهشی مطالعه فرایند امنیتی‏شدن پدیده‌های سیاسی و اجتماعی در ایران، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
درایسل، آلاسدایر و جرالد اچ، بلیک (1373) جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
راستی، عمران و محمد، رحیمی (1393) امنیت و توسعه در غرب آسیا از منظر مدل محور- پیرامون (مطالعه موردی: مناطق مرزی کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان) مجموعه مقاله‌های همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383) ضوابط ملی آمایش سرزمین.
سلیمانی، سیامک (1381) تبعات سیاسی- امنیتی حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ (مورد: اراک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
شریف‌زادگان، محمدحسین (1394) در جست و جوی توسعه منطقه‌ای درون‌زا، ویژه‌‌نامه اقتصادی شرق، شماره اردیبهشت 1394.
فرجی‌راد، خدر، غلامرضا، کاظمیان و عبدالرضا، رکن‌الدین افتخاری (1392) آسیب‌شناسی سیاست‌های توسعه منطقه در ایران از منظر رویکرد نهادی، فرایند مدیریت و توسعه، شماره 84.
فرجی‌راد، خدر و غلامرضا، کاظیمان (1391) توسعه محلی و منطقه‌ای از منظر رویکرد نهادی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
فروزان‌مهر، محمدحسین (1394) توسعه کلید امنیت ملی، ویژه‌نامه اقتصادی شرق، تهران: ضمیمه اقتصادی شرق.
کلهر، رضا (1388) درآمدی بر امنیت انتظامی، تهران: انتشارات سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، پژوهشکده امنیتی– انتظامی.
مجلس شورای اسلامی (1390) قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (1389) سیاست‌های ابلاغی آمایش سرزمین.
محمدی، حمیدرضا و محمد غنچی (1385) چالش‌های ژئوپلیتکی مواد مخدر در جنوب غرب آسیا، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم، شماره اول.
مهندسین مشاور نقش جهان پارس (1395) طراحی الگو و تدوین راهبردهای کاهش عدم تعادل‌های استانی، طرح تحقیقاتی به سفارش دفتر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور.