(یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 به همراه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه 1382 به دستگاه‏های ذی‌ربط اجرایی و قانون‏گذاری ابلاغ شد. این سند، هدف کشور را در این بیست‌ سال که شامل چهار برنامه توسعه خواهد شد، دستیابی به جامعه‌ای توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار داده و تحقق این هدف را نیازمند رشدی پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد معمول کشور می‌داند. در ضمیمه این سند، نموداری رسم شده که گزینه رشد سریع را با گزینه ادامه روند موجود مقایسه کرده و دستیابی به هدف پیش‌گفته را که ماهیتی رقابتی دارد، منوط به انتخاب گزینه رشد سریع کرده است. بر این اساس، انتخاب گزینه رشد سریع با کیفیت پیش‌گفته، نیازمند توجه هم‏زمان و متناسب به حفظ و ارتقاء اصول عدالت اجتماعی و شاخص‌های آن است تا جامعه ایرانی در مسیر پیشرفت و برای نیل به منزلت فرادست در حوزه‌های اقتصادی، علمی و تکنولوژیک با از هم‌ گسیختگی و واگرایی اجتماعی و تضعیف پایه‌های عدالت اجتماعی مواجه نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
The strategic note does not have a sources
The strategic note does not have a sources