روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

باتوجه‏ به اینکه هم‏گرایی و واگرایی در روابط فراآتلانتیک و نقش بریتانیا در اتحادیه اروپا همواره دو متغیر مهم تأثیرگذار بر روابط اتحادیه اروپا و ایران بوده است، در این مقاله این سؤال مطرح شده که وقوع برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ چه تأثیری بر روابط فراآتلانتیک و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ فرضیه مقاله این است که برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ با ایجاد شکاف بی‌سابقه در روابط فراآتلانتیک و کسری امنیت در اروپا، اتحادیه اروپا را به‏سمت کاهش وابستگی راهبردی و دفاع از ارزش‌ها و منافع خود سوق داده است. باتوجه‏به تجارب گذشته، این تحولات حاوی‏ فرصت‏های کم‌نظیری برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا است؛ به‏ویژه که ایران خود یکی از موضوعات محوری اختلاف و ازجمله عوامل مهم ایجاد شکاف در دو سوی آتلانتیک است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ایزدی، پیروز (1388)، " روابط فراآتلانتیکی در دوره اوباما"، فصلنامه راهبرد، سال هیجدهم، شماره 51، تابستان 1388، صص 181-193.
تخشید، محمدرضا و عزیزاله حاتم‌زاده (1397)، هم‏گرایی و واگرایی فراآتلانتیکی در امنیتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ روندها و الگوها، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و یکم، شماره اول، شماره مسلسل 79.
خالوزاده، سعید (1384)، "کالبدشکافی روابط سیاسی- امنیتی ایالات متحده و انگلستان پس از جنگ جهانی دوم"، کتاب اروپا 5 ویژه روابط آمریکا و انگلیس، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
منوری، سیدعلی (1384)، "محور انگلوساکسون و مدیریت بحران‌های بین‌المللی پس از جنگ سرد در چارچوب سازوکار موازنه قدرت"، کتاب اروپا 5 ویژه روابط آمریکا و انگلیس، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
هارل، پیتر (1395)، "روابط ویژه واشنگتن- لندن تغییر می‌کند؟ نفع آمریکا از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا"، دیپلماسی ایرانی، بازیابی در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1958343.html
یزدان‌فام، محمود (1395)، سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 74.
A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe (2016), available at: http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
Alcaro, R. (2018). All Is Not Quiet on the Western Front Trump’s Iran Policy and Europe’s Choice on the Nuclear Deal. Istituto Affari Internazionali. Retrieved from: http://www.iai.it/sites/default/files/ iaip1807.pdf
Barichella, Arnault (2017), “The Trump Presidency: what consequences will this have on Europe?”, Foundation Robert Schuman, available at: http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0417-the-trump-presidency-what-consequences-will-this-have-on-europe
Delegation of the European Union to the United States of America(2017),” What is the Transatlantic Trade and Investment Partnership(TTIP)?”, available at: http://www.euintheus.org/press-media/ttip-transatlantic-trade/
Driedger, Jonas J. (2017), “Trump will divide Europe”, available at: https://www.euractiv.com/section/ future-eu/opinion/fridaytrump-will-divide-europe/
European Commission (2018), “European Union, Trade in goods with USA”, available at: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf
Frum, David (2017), “Trump’s Plan to End Europe”, The Atlantic, available at: https://www.theatlantic. com/magazine/archive/2017/05/the-plan-to-end-europe/521445/
Gomart, T. et al (2018). Europe, Trump and the Iran Nuclear Deal. Istituto Affari Internazionali. Retrieved from: https://www.iai.it/en/pubblicazioni/europe-trump-and-iran-nuclear-deal
Granieri, Ronald J. (2016), “Special Relationships: The EU, Brexit, and the Atlantic Community”, Foreign Policy Research Institute, available at: http://www.fpri.org/article/2016/06/special-relationships-eu-brexit-atlantic-community/
Hamilton, Daniel S., and Quinlan, Joseph P. (2017), “The Transatlantic Economy: Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe”, Center for Transatlantic Relations, available at: http://transatlanticrelations.org/publication/transatlantic-economy-2017/
Ikenberry G.John. (2002), "America's Imperial Ambition”, Foreign Affairs, Vol.81.No.5. PP, 43-60
Keohane, Daniel and Grevi, Giovani and Helly, Damien (2009), " European Security and Defense policy: The First Ten Years (1999-2009)", European Union Institute for Security studies (ISS), available at: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESDP_10-web.pdf
Kumar Sen, Ashish (2017),”Can Trump’s Anti-EU Rhetoric Unite Europe?”, available at: http://www. atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/can-trump-s-anti-eu-rhetoric-unite-europe
Mangold, Peter (2001), Success and Failure in British Foreign Policy: Evaluating the Record 1900-2000, Palgrave, St Antonys College, Oxford.
Matera, Paulina (2013), “Transatlantic Relations during the Presidency of Barack Obama: END OF “SPECIAL RELATIONS?”, PRZEGLĄD ZACHODN, No. II, pp. 57-74
Mihalache, Iulian (2016), “Principled pragmatism in EU foreign policy: A return to Realpolitik or rapprochement with Russia”, Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, September 2016.sa
Oliphant, Vicklle and Monika Pallenberg (2016), "Europe's biggest military powers vow to work together DESPITE opposition to EU army", available at: http://www.express.co.uk/news/world/720547/EU-army-push-Italy-Spain-join-France-Germany-calls-for-combined-military-power.
Pifer, Steven (2017), “Is Trump undoing transatlantic relations?”, available at: https://www.brookings.edu/ blog/order-from-chaos/2017/05/31/is-trump-undoing-trans-atlantic-relations/
Rogoway, Tyler (2016), “How President Trump Will Change America’s Military and Foreign Policy”, available at: http://www.thedrive.com/the-war-zone/5960/how-president-trump-will-change-americas-military-and-foreign-policy
Schadlow, N. (2018). The Conservative Realism of the Trump Administration’s Foreign Policy. Retrieved from: https://www.hudson.org/research/14738-the-conservative-realism-of-the-trump-administration-s-foreign-policy
Shapiro, Jeremy (2016), “Hillary Clinton vs Donald Trump - Europe better be ready”, available at: http://www.ibtimes.co.uk/hillary-clinton-vs-donald-trump-what-will-new-us-president-mean-europe-1568129
Shelala II, Robert M. Fite, Brandon and Kasting Nori(2013), “US and Iranian strategic competition: The Impact of the EU, EU3, and non-EU European States”, Center for Strategic and International Studies(CSIS), available at: https://www.csis.org/analysis/us-and-iranian-strategic-competition-impact-eu-eu3-and-non-eu-european-states
The Guardian (2017), “Donald Trump's first UK post-election interview: Brexit a 'great thing'”, available at: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/15/trumps-first-uk-post-election-interview-brexit-a-great-thing
The New Transatlantic Agenda (1995), available at: http://eeas.europa.eu/archives/docs/us/docs/new_ transatlantic_agenda_en.pdf
The Transatlantic Economic Partnership (1998), available at: http://eeas.europa.eu/archives/docs/us/docs/ trans_econ_partner_11_98_en.pdf
Tim, Oliver and Michael John Williams (2016), “Special relationships in flux: Brexit and the future of the US–EU and US–UK relationships”, International Affairs 92: 3, 547–567.
Wickett, X. (2018). Transatlantic Relations Converging or Diverging?. Chatam House. Retrieved from: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-01-18-transatlantic-relations-converging-diverging-wickett-final.pdf
Reuters (JULY 23, 2018), Former Trump aide Bannon sets up group to undermine EU, available at: https://www.reuters.com/article/us-eu-parliament-bannon/former-trump-aide-bannon-sets-up-group-to-undermine-eu-idUSKBN1KD20J
nytimes (Dec. 18, 2018), Hacked European Cables Reveal a World of Anxiety About Trump, Russia and Iran, available at: https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/european-diplomats-cables-hacked.html