دوره و شماره: دوره 21، شماره 81 - شماره پیاپی 3، آذر 1397، صفحه 1-224 
جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار

صفحه 33-56

ارسلان فتحی‏ پور؛ محسن قدمی؛ عبداله هندیانی؛ علی اکبر رضایی