تأملی بر توسعه، تحول و چشم‏ انداز پادمان‏ های آژانس بین ‏المللی انرژی اتمی؛ با تأکید بر برجام

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‏ای

چکیده

پادمان‏های هسته‏ ای ازنظر دامنه و تدابیر اعمال، تحول و توسعه چشمگیری یافته و این در نامتوازن‏شدن اصول و اهداف نظام عدم اشاعه هسته‏ای، ایجاد کنترل و محدودیت‏های بیشتر بر برنامه‏های هسته‏ای صلح‏آمیز و در حوزه‏هایی حتی حاکمیت و امنیت دولت‏ها مؤثر بوده است. در این زمینه، برجام به‏عنوان یک موافقت‏نامه بین‏المللی خاص، در فرایند توسعه و تحول پادمان‏های هسته‏ای جایگاه با اهمیت و تعیین‏کننده‏ای دارد. ایران ازجمله دولت‏هایی است که در سال‏های اخیر به‏دلیل توسعه و تحکیم پادمان‏های هسته‏ای با چالش‏های بین‏المللی مواجه شده است. باتوجه‏به چنین تأثیراتی و نیز تداوم بی‏وقفه تلاش‏های بین‏المللی برای تحکیم و تشدید بیشتر این پادمان‏ها، اتخاذ و اعمال راهبردی قوی از سوی کشور در ارتباط با فرایند بین‏المللی تحکیم پادمان‏های هسته‏ای در جهان، ضروری و اجتناب‎ناپذیر است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رضایی پیش‏رباط، صالح "تأملی بر دستاوردهای حقوقی برجام"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 72، تابستان 1395.
رضایی پیش‏رباط، صالح "بررسی دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین‏الملل با تأکید بر برجام"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 76، تابستان 1396.
شاپوری، مهدی "توافق هسته‏ای؛ برآوردی متن‏محور"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 72، تابستان 1395.
Carlson, John," Five decades of Safeguards and Direction for Future: An Australian Perspective" Journal of Nuclear Material management, Summer 2007.
Charnysh, Volha, "A Brief History of Nuclear Proliferation" Nuclear Peace Foundation, 2006.
Eklund, Sijvard,"International Atom", Bulletin of Atomic Scientists, June 1970.
Fischer, David "History of the International Atomic Energy Agency: The First Forty Years", IAEA, Vienna 1997.
Fitzpatrick, Mark "The Iranian Nuclear Crisis: Avoiding Worst-Case Outcomes ", Oxon, Oxford: Routledge for the International Institute for Strategic Studies, 2008.
Fitzpatrick, Mark "Nuclear Programmes in the Middle East: In the Shadow of Iran, ed., (London, UK: International Institute for Strategic Studies, 2008).
Green, Jim.v "Multilateral Nuclear Fuel Cycle Proposals" 2006, in www. energyscience.org.au
Heinonen, Olli "IAEA Inspections in Perspective" Belfer Center for Science and International Affairs, may 23, 2012.
Hirsc, Theodor,"the IAEA Additional Protocol: What is it and why it Matters", The Nonproliferation Review/Fall-Winter 2004.
Hewelett, and Holl, "Atom for Peace and War", University of California Press 1989.
IAEA,"evolution of IAEA safeguards", International Atomic Energy Agency, Vienna, 1998.
Moyland, Suzanna Van,"IAEA Program 93+2: Progress and Challenges" Verification Matters, 1997.
McGoldrick, F."Limiting Transfers of Enrichment and Reprocessing Technology: Issues, Constraints, Options", Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, may 2011.
pauenpart, Kelsey," IAEA Addition Protocol at glance", Arms Control Association,2015, in www.Arms Control.org
Rockwood L (2010) The IAEA Safeguards System. OECD Nuclear Energy Agency, International Nuclear law: History, Evolution and Outlook, paris 2010.
Sanders, Ben "A Short History of Nuclear Non-Proliferation", nuclear law Bulletin, no 62, OECD nuclear energy Agency, 2006.
Shils, Edward (1948) "The Failure of the United Nations Atomic Energy Commission: An Interpretation," University of Chicago Law Review: Vol. 15: Iss. 4, Article 5.
Stoiber, Carlton / Baer, Alec / Pelzer, Norbert / Tonhauser, Wolfram." Handbook on Nuclear Law", International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria 2003.
Tannenwald, Nina "Justice and Fairness in the Nuclear Nonproliferation Regime, ffEthics & International Affairs. 2013; 27 (03).
Documents:
Statute of International Atomic Energy Agency, October 1956.
Treaty on Non Proliferation of Nuclear Weapons, 1968.
IAEA, Safegurds Glossary, 2001, in www.iaea.org
Nuclear Safeguards and the International Atomic Energy Agency: Report. Front Cover. Office of Technology Assessment, Congress of the U.S., Jan 1, 1995.
The Structure and Content of Agreement between Agency and States Required in Conection with the Treaty on the non Proliferation of Nuclear Weapons.Infcirc/153, 1973.
Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and International Atomic Energy Agency for Application of Safeguards, Infcirc, 540 .1997.
The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 14 July 2015.
The Evolution of IAEA Safeguards, International Atomic Nuclear Verification Series No.2, IAEA, 1998.
IAEA Safeguards Statement Report, 2016.
2Report of the Commission of Eminent Personson the Future of the Agency 2GOV/2008/22-GC (52)/INF/4Date: 23 May 2008.
Statement by Director General Amano to the Seventieth Regular Session of the United Nations General Assembly, Newyork, Tuesday 17 November 2015.