استقلال‏ خواهی کردی در عراق: تحلیل ساختاری و سناریوها

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‏ الملل دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استادیار روابط بین‏الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله در پی پرداختن به این موضوع است که مهم‏ترین متغیرهای اثرگذار بر استقلال کردی در عراق در یک دهه آینده کدامند و چه سناریوهایی در این خصوص قابل ترسیم است؟ برای پاسخ به این سوال، در قالب روش تحلیل ساختاری سعی شده بعد از شناسایی متغیرهای اصلی و ارزیابی میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از آنها در سیستمی کلان، نتایج بررسی در بخش‏های مختلف ارائه و تبیین شود. یافته‏های ‏این پژوهش نشان می‏دهد که حمایت‏ها و رویکردهای بین‏المللی و رقابت و رویکرد بازیگران پیرامونی به ترتیب اثرگذارترین متغیرها در موضوع استقلال کردی محسوب می‏شوند. قدرت و انسجام دولت مرکزی و اختلافات یا انسجام راهبردی کردی، دو عدم قطعیت کلیدی شکل‏دهنده سناریوهای استقلال کردی هستند. بر این اساس، چهار سناریوی بدیل در مورد مسئله استقلال کردی ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iraqi Kurdish Push for Independence: Structural Analysis and Scenarios

نویسندگان [English]

  • Alireza Khosravi 1
  • Ali Akbar Asadi 2
1 .
چکیده [English]

 
This article seeks to determine the most important factors that could influence the prospects of Kurdish independence in Iraq in the next decade and to present possible scenarios. To this end, a structural analysis was conducted to determine the major factors as well as the extent of their influence and how much they can be influenced by other factors in a macro-system. The findings of the research have been presented and explained in different sections. The study shows that the support received, international approaches, competitions, and the attitude of the actors involved are, in descending order, the most important factors in the issue of Kurdish independence. The power and cohesion of the central government and differences or strategic cohesion of the Kurds are two key uncertainties shaping the scenarios of Kurdish independence. Four scenarios for Kurdish independence have been presented in this article.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish Push for Independence
  • Iraq
  • Futures Studies
  • Structural Analysis
  • Scenario
بخیت، حیدر نعمة (2013)، «الحکم الصالح فی العراق ودوره فی بناء الدولة، مجلة الغری للعلوم الاقتصادیة والإداریة - کلیة الإدارة والاقتصاد - جامعة الکوفة، العدد التاسعه، العدد الثامن و العشرون.
بنی‏اسدی، محمدحسین (1385)، «نگاهی به نگرش و روش سیستمی در حل مسائل سیستم‏های ‏فرهنگی – اجتماعی»، چشم‏‏انداز ایران، شماره 38.
حسن حمه‌، هاوری (2017)، «قوات مسیسة و مسئلة الدولة الکردیة المستقلة»، معهد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى، (14 مارس 2017).
زیباکلام، صادق و محمدرضا عبدالله‏پور (1390)، «ژئوپلیتیک شکننده کردستان عراق، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ٤١، شماره٤.
سمیعی، سعید (1395)، «فرایند سناریو پردازی بر اساس روش تحلیل ساختاری/ قسمت اول/ گام نخست: تعیین دامنه»، ماهنامه نامه آینده‏‏پژوهی، شماره چهل.
عزیزی، آریا (1396)، بایدها و نبایدهای مشروعیت جدایی استقلال اقلیم کردستان در حقوق بین‏الملل، فصلنامه قانون یار، دوره سوم، شماره پاییز.
قاسمی، محمدعلی (1389)، «بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 12، شماره اول.
محمد أحمد، صافیناز (2017)، «هل بات استقلال کردستان واقعًا؟»، مرکز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، (10-7-2017).
مرکز الجزیره للدراسات (2017)، «ما بعد کرکوک ما الذی تعنیه هزیمة أربیل لموازین القوى اإلقلیمیة؟»، ( 2017 اکتوبر 31).
نظری، محمد اشکان (1395)، «هویت، ناسیونالیسم و موسیقی در کردستان عراق»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره پانزدهم.
Aronson, Daniel (1996) Overview of Systems Thinking, http://www.thinking.net/Systems_Thinking/ OverviewSTarticle.pdf
Cordesman, Anthony H. (2018), Iraq After ISIS: The Other Half of Victory Dealing with the Civil Dimension, CSIS.
Dziadosz, Alex (2017) The Economic Case A gainst an Independent Kurdistan, https://www.theatlantic. com/international/archive/2017/09/kurdistan-barzani-iraq-turkey-blockade-oil/541149/
Haddad, Fanar (2015) Shia-Centric State Building and Sunni Rejection in Post-2003 Iraq, Carnegie Endowment for International Peace.
Pichon, Eric (2016) Regional implications of Iraqi Kurdistan's quest for independence, European Parliamentary Research Service (EPRS).
Policy Analysis, (2017) Repercussions and Future Prospects of the Kurdistan Referendum, Situation Assessment, United Arab Center for Research and Policy Studies.
Üstün, Kadir and Lesley K. Dudden, (2017) Turkey-KRG Relationship: Mutual Interests, Geopolitical Challenges, SETA.
Uyanik, Mehmet (2017) Turkey and the KRG After the Referendum: Blocking the Path to Independence, CSIS.
World Bank Group, (2015) The Kurdistan Region of Iraq: Assessing the Economic and Social Impact of the Syrian Conflict and ISIS, The World Bank.