جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

4 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این مقاله، آسیب‎های اقتصاد وابسته به نفت و قابلیت‎ها و فرصت‎هایی که توجه به صنعت گردشگری ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، بررسی شده و در پایان به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی کشور پرداخته شده است. فرضیه مقاله این است که صنعت گردشگری ایران ممکن است جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور و حرکت به‏سوی توسعه پایدار به‏عنوان یکی از الزامات امنیت ملی پایدار باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Focusing on Tourism as an Alternative to Oil: A Must to Achieve Sustainable National Security

نویسندگان [English]

  • Arsalan Fathipour 1
  • Mohsen Qadami 2
  • Abdollah Hendiani 3
  • Ali Akbar Rezaei 4
1 .
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

In this article, the negative aspects of an oil-dependent economy and the opportunities that the tourism industry can open up for the Islamic Republic of Iran have been discussed, and the implications of this issue for the country's national security have been reviewed. This research assumes that profits from Iran's tourism industry can be a suitable alternative to oil revenues and help the country move toward sustainable development, which is one of the main requirements of sustainable national security.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rentier Economy
  • Tourism
  • Development
  • Security
  • Islamic Republic of Iran
اسماعیل‎پور مقدم، هادی؛ دهباشی، وحید (1395) «بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه‎گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه‎ریزی منطقه‎ای)، سال هفتم، شماره اول، زمستان، صص 15-28.
الوانی، مهدی (1377) جهانگردی و توسعه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات سیاحتی.
امراللهی بیوکی، ناهید؛ نظری دهقی، اعظم(1394) «اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری پایدار آن»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، - شماره 31، صص 103 تا 129.
باسمنجی، بابک؛ حیدری، رضا (1391) «بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت اجتماعی و سرمایه‎گذاری»، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال دوم، شماره 7، زمستان، صص 83-102.
بنادرویش، فاطمه(1382) «نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه‏های جهانگردی»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 1، شماره 1، صص 23-38
بوزان، باری (1389) مردم، دولت‏ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری، الی ویور و پاپ دو ویلد (1386)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علی رضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بی‏نا (1397) «بررسی وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و راهکارهای عملی برونرفت از آن» قابل دسترسی در تارنمای ذیل: http://www.energyinformation.ir/2016-06-21-07-55-39/item/2174-2017-10-16
پورسعید، فرزاد ( 1389) «امنیت پایدار و سیاستگذاری قومی در ایران؛ فرآیندها و مؤلفه‎ها‎»؛ مجموعه مقالات، برگزیده اولین همایش ملی قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار، ارومیه: شرکت تعاونی انتشارت دنیای کتاب واژه ارومیه.
پورسلیمانی، علی‏قلی (1387) «مقایسه صنعت گردشگری در ایران و ترکیه»، دو ماهنامه مدیریت، سال نوزدهم، شماره 137 -138، مهرو آبان.
جعفری، علی‎اکبر؛ ذولفقاری، وحید (1393) «امنیت ملی و توسعه پایدار: پارادایم پساواشنگتنی و حکمروائی خوب»، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دورة سوم، شمارة سوم، پاییز، صص 65-94.
جهانیان، منوچهر(1395) «نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری ایران با محوریت اقتصاد مقاومتی»، فصلنامة گردشگری و توسعه، سال پنجم، شمارة 9، صص 177 – 156.
خدایی، حامد (1388) «رابطه متقابل امنیت، گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی»، مجموعه مقالات برگزیده اولیه همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، اصفهان، آذرماه 1388.
خوش اخلاق، رحمان؛ موسوی محسنی، رضا (1385) «شوک‎های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‎پذیر تعادل عمومی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 77، صص 117-97.
رحمانی، تیمور؛ گلستانی، ماندانا (1388) «تحلیلی از نفرین منابع طبیعی و رانت‎جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‎خیز»، تحقیقات اقتصادی، شماره 89، صص 51-68.
رضوانی، محمدرضا (1387) توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
رهبر، عباسعلی؛ عباس‎زاده، هادی؛ رجب‏زاده، علی (1392) «نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در تدارک امنیت ملی پایدار ایران در دهه 1380»، فصلنامه رهیافت‎های سیاسی و بین‎المللی، سال پنجم، شماره 35، پاییز، صص 175 -195.
زنگی‎آبادی، علی؛ محمدی، جمال؛ زیرک باش، دیبا (1385) «تحلیل گردشگری داخلی شهر اصفهان»، مجله جغرافیا و توسعه، سال چهار، شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان.
سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کشور (1396) منتخب آمارهای گردشگران بین‎المللی ایران در پنج ماهه نخست سال 1396، قابل دسترسی در تارنمای ذیل:                                                                http://www.ichto.ir/Portals/0/pdf/tourist-statistics/96-2.pdf
شاکری، عباس؛ محمدی، تیمور؛ نجفی، حامد (1395) «مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ایران)»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال پنجم، شماره 19، تابستان، صص 79-111.
صیدایی، اسکندر؛ هدایتی مقدم، زهرا (1389) «نقش امنیت در توسعه گردشگری»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، سال چهارم، شماره هشتم، بهار، صص 97-110.
عباس‎زاده، هادی؛ کرمی، کامران (1390) «سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول، بهار، صص 32-55.
عبدالله‎زاده، محمود (1379) برنامهریزی ملی و منطقهای جهانگردی، تهران: نشر دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
قاسمی، صفت‎الله (1389) امنیت پایدار، تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
قبادی، فرخ (1387) «بیماری هلندی در اقتصاد ایران»، روزنامه دنیای اقتصاد.
قیصری، نورالله؛ حسینی، مهدی (1392) «ابعاد و شاخص‎های امنیت پایدار؛ مبتنی بر مدل مهندسی همگرایی ملی»، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره بیستم – پاییز، صص 71-107.
کاظمی، مهدی (1385) مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.
لطفی، حیدر؛ سلطانی، ناصر و اقبالی، ناصر(1387) گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران،
فصلنامه برنامه‏ریزی سکونتگاه‏های انسانی، دوره 3، شماره 7، زمستان 1387، صص 87-110.
ماندل، رابرت (1377) چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محب خدایی، محمد، (1397) ارزآوری ۱۰میلیارد دلاری گردشگران خارجی، کد 289233 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ قابل دسترسی در تار نمای ذیل:             http://www.eghtesadonline.com 289233/87
المرکز العربی لألبحاث ودراسة السیاسات(2018) المؤشر العربی، برنامج قیاس الرأی العام العربی، الظعاین، قطـر.
مرکز مطالعات خلیج فارس (1393) «گردشگری و توسعه پایدار»، 17/2/1393، قابل دسترسی در تار نمای ذیل:
http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=Search
نصری، قدیر (1384) «جامعه‏شناسی امنیت ملی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره 2 (پیاپی 28).
نصری، قدیر (1387) مبانی هویت ایرانی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
Spangenberg, J.H. (2005) Economc susanaby of he economy: conceps and ndcators, Inernaonal journal of Susanabe Deveopment, Vol. 8, Nos. 2/1, pp. 47-64.
World Economic Forum (2017) The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 Paving the way for a more sustainable and inclusive future, Geneva.
Unwto, Tourism (2007) "Highlights 2007 edition": www.unwto.com.