عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش‏ آموخته علم سیاست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت‏شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست‏گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص‏های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال ـ سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می‏پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه‏ تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می‏شود، مقایسه نماید. یافته ‏های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش‏های بین‏المللی نشان می‏دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
 


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ارسطو (1385) سیاست. ترجمه حمید عنایت. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
آقابخشی، علی (1389) فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار
آلموند، گابریل (1381) چارچوبی نظری برای بررسی‌ سیاست‌ تطبیقی‌، علیرضا طیب، تهران:مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
پتریک، تونی فیتز (1383) نظریة رفاه. ترجمه هرمز همایون‌پور. تهران: مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
تقوی، مصطفی (1390) احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر. بهار و تابستان، شماره 3، از صفحه 23 تا 46.
جلالی، فاطمه (1395) بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت‌ها در منطقه غرب آسیا. فصلنامه مطالعات راهبردی. تابستان، شماره 71، از صفحه 113 تا 139.
دلوه‏کیو، ژرژیو (1395) بررسی تاریخی ـ فلسفی عدالت، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: پرسش
رابینز، استیفن (١٣٨٦) تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)، ترجمه مهدی الوانی، تهران: انتشارات‌ صفار.
رالز، جان (1376) «رویارویی حق با خیر» لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
رضائیان، علی (1395) اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
فرنج، درک (1395) فرهنگ توصیفی‌ مدیریت، ترجمۀ محمد صائبی، تهران: نشر مهربان.
قدیری‏اصل، باقر (1387) سیر اندیشه اقتصادی، تهران: نشر دانشگاه تهران.
کاشانی، مجید (1383) کارآمدی نظام و رویکردهای نظری آن. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، پاییز و زمستان، شماره 23 و 24، از صفحه 11 تا 30.
کلانتری، ابراهیم (1393) کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه و ابزارهای آن. فصلنامه سیاست، پاییز، شماره 31، از صفحه 465 تا 481.
کوزه‏گر، محمد (1392) تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی و تکلیف‏گرایی در گفتمان امام خمینی. فصلنامه پژوهش‏های انقلاب اسلامی، پاییز، شماره 6، از صفحه 89 تا 112.
گلریز، حسن (1388) فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین المللی. تهران: فرهنگ معاصر.
ملاعباسی، محمد (1394) لیبرالیسم و مسئله عدالت. تهران؛ نشر ترجمان.
نوروزی، محمدجواد (1394) شاخص کارآمدی اسلام در بعد ساختاری نظام اسلامی. فصلنامه معرفت سیاسی، بهار و تابستان، شماره 13، از صفحه 5 تا 28.
نیلسن، کای (۱۳۸۲) «واکاوی مفهوم عدالت»، ترجمه: علیرضا کاهه، راهبرد، شماره ۳۰، زمستان.
همپتن، جین (1385) «فلسفه سیاسی»، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
هوفه، اتفرید (1383) درب‍اره‌ی‌ ع‍دال‍ت‌: ب‍رداش‍ت‌ه‍ای‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی، م‍ت‍رج‍م‌ ام‍ی‍ر طب‍ری‌. ت‍ه‍ران: اخ‍ت‍ران.
هیوز، آون (1397) مدیریت دولتی نوین، ترجمه مهدی‌ الوانی‌ و همکاران، تهران: نشر مروارید.
هیوود، اندرو (1393) مقدمه نظریه سیاسی. ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: ققنوس.
واعظی، احمد (۱۳۸۴) «عدالت صوری، عدالت محتوایی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره ۲۹.
والزر، مایکل (1389) فربه و نحیف، ترجمه مرتضی بحرانی. تهران: پژوهشگاه مطالعات علوم اجتماعی و فرهنگی.
والزر، مایکل (1394) حوزه‌های عدالت: در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، ترجمه صالح نجفی. تهران: ثالث.
Brian Barry (1989) Theories of Justice, London: Harvest-Wheat sheaf.
Diedhiou, A. (2007), Governance for Development: Understanding the Concepts, Reality Linkages, Journal of Human Development, 8(1): 23-38.
Esty, Daniel (2006) Good Governance at the Supranational Scale. Faculty Scholarship Series. Paper 428.
Graham, John (2003) Principles for Good Governance in the 21st Century. Institute on Governance. www.iog.ca.
Haunter, Davidm Kyobe, Annette. (2008) Determinants of Government Efficiency, IMF Working paper.
Kaufman, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. (2004), Governance matters III: governance indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002, World Bank Economic Review, 18: 253–287.
Kaufman, Daniel, (2010) global Economy and Development at Brookings. Word bank.
Klebe, Linda (2007) Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. The Academy of Management Review, Vol. 11, No. 3. (Jul., 1986), pp. 601-617.
Matthew Andrews (2008) Good Government Means Different Things in Different Countries. http://www.hks.harvard.edu/research/working_papers.
Mitchell, Gregory (1993) Judgments of Social Justice: Compromises between Equality and Efficiency. Journal of Personality and Social Psychology 1993, Vol.65, No. 4,629-639.
Raphael, David (2001) concepts of justice. Oxford university press.
S.M. Lipset, (1959), Political man, the social basis of politics, New York, Doubleday.
Summary of the 58th report (2011) Development policy and Good governance. Scientific Council for Government Policy. www.wrr.nl.
UNHABITAT, (2006) the urban governace index: a tool of the quality of urban governance, Beirut.
Venieris, Dimitris (2013) Crisis Social Policy and Social Justice. Available in www.eprints.lse.ac.uk/50258/1/GreeSE_No69.pdf.
Walzer, Michael, 1984, "Liberalism and the Art of Sepatation. Political Theory.
Xia, chuanli (2018) Political Participation in Hong Kong. International Journal of Communication no 12, 1569–1590.