کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏ شناسی و قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی و قاضی دادگستری

چکیده

کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها و اختلاف‏ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به‏همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می‏سازند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آدمیت، فریدون؛ امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، اسفند 1385.
بالوی، مهدی و بیات کمیتکی، مهناز؛ دولت حق بنیاد: دفتر سوم، بایسته‏های حقوقی و فراحقوقی، انتشارات مجد، 1396.
بوزان، باری؛ مردم، دولت‏ها و هراس، برگردان پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1378‏.
جعفری، مجتبی؛ «بازاندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر»، پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستم، 1396.
رنجبر، حسین؛ «مسئولیت کیفری نیابتی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393.
صناعی، محمود؛ آزادی فرد و قدرت دولت، انتشارات هرمس، چاپ چهارم، 1379.
قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1382.
فرج الهی، رضا؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، نشر میزان، چاپ اول، 1388.
لیپست، سیمون مارتین و دیگران، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و دیگران، جلد سوم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم، 1383.
محمدی، حمید، «مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کیفری ایران و مصر»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1395.
هابز، توماس؛ لویاتان، با ویرایش سی بی مکفرسون، برگردان حسین بشریه، نشر نی، چاپ سوم، 1384.
هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1395.
روزنامه ایران، سال بیست و چهارم، شماره 6859، شنبه، سوم شهریور 1397.
Conser, Jessica; Achievement of judicial effectiveness through limits on judicial independence: comparative approach, North Carolina Journal of international law and commercial regulation, volume 31, Number 1, fall 2005.
Friedrichs, David O; Crimes of the powerful and the definition of crime, in the Routledge International Handbook of the Crimes of the powerful, Routledge, First Published, 2015.
Nourse, Victoria.F; Rethinking crime legislation: History and harshness, Tulsa Law Review, volume 39, 2004.
Popelier, Patricia; Constitutional tort liability and prudent legislature, Legisprudence, volume 69, 2001.
World Justice Project; Rule of law index, 2017-2018.