کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏ شناسی و قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی و قاضی دادگستری

چکیده

کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها و اختلاف‏ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به‏همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می‏سازند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Judicial Efficiency and National Security: Dynamism of Judicial Thinking vs. Stability of Judicial Process

نویسندگان [English]

  • Hassan Aalipour 1
  • Saeed Rezaee 2
  • Saham Sedaqati 3
1
2
3 .
چکیده [English]

Judicial efficiency have both spiritual and material aspects. The spiritual aspect concerns the prevailing sense of justice and the widely held belief that the judicial system holds everyone accountable for their behavior and decisions. This requires that the Judiciary acts independently, impartially, and based on law. From the material perspective, judicial efficiency is determined by the competence of the majority of judges who are not in a hierarchy and address issues and disagreements based on their knowledge, expertise, great skills, and their own discretion.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Judicial System
  • National Security
  • Justice
  • Judicial Process
آدمیت، فریدون؛ امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، اسفند 1385.
بالوی، مهدی و بیات کمیتکی، مهناز؛ دولت حق بنیاد: دفتر سوم، بایسته‏های حقوقی و فراحقوقی، انتشارات مجد، 1396.
بوزان، باری؛ مردم، دولت‏ها و هراس، برگردان پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1378‏.
جعفری، مجتبی؛ «بازاندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر»، پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستم، 1396.
رنجبر، حسین؛ «مسئولیت کیفری نیابتی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393.
صناعی، محمود؛ آزادی فرد و قدرت دولت، انتشارات هرمس، چاپ چهارم، 1379.
قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1382.
فرج الهی، رضا؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، نشر میزان، چاپ اول، 1388.
لیپست، سیمون مارتین و دیگران، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و دیگران، جلد سوم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم، 1383.
محمدی، حمید، «مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کیفری ایران و مصر»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1395.
هابز، توماس؛ لویاتان، با ویرایش سی بی مکفرسون، برگردان حسین بشریه، نشر نی، چاپ سوم، 1384.
هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1395.
روزنامه ایران، سال بیست و چهارم، شماره 6859، شنبه، سوم شهریور 1397.
Conser, Jessica; Achievement of judicial effectiveness through limits on judicial independence: comparative approach, North Carolina Journal of international law and commercial regulation, volume 31, Number 1, fall 2005.
Friedrichs, David O; Crimes of the powerful and the definition of crime, in the Routledge International Handbook of the Crimes of the powerful, Routledge, First Published, 2015.
Nourse, Victoria.F; Rethinking crime legislation: History and harshness, Tulsa Law Review, volume 39, 2004.
Popelier, Patricia; Constitutional tort liability and prudent legislature, Legisprudence, volume 69, 2001.
World Justice Project; Rule of law index, 2017-2018.