باستان‌گرایی جدید و تأثیر آن بر امنیت فرهنگی– سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول)

چکیده

باستان‏ گرایی به‏عنوان رویدادی آرام و پیش‌رونده در جامعه ایران دلالت‌های فرهنگی، سیاسی، تاریخی و امنیتی دارد. این مقاله در پی پاسخ‌ به این پرسش است که این رویداد چه تأثیری بر امنیت فرهنگی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ استدلال نویسندگان این است که گفتمان باستان‌خواهی آریاگرا متفاوت از ملی‏گرایی شهروندمحور است و می‌تواند به آشوبناکی ساخت فرهنگی– سیاسی بینجامد؛ زیرا گفتمان باستان‌گرایی «کنشی تفسیری» و «روایتی ساخت‏شکن» است که از طریق «چهارچوب‏سازی»، «تاریخ‌مندی» و «بازنمایی» بسترساز مشروعیت‏زدایی و بازاندیشی هویتی می‌شود و از مجرای برساختن «هویت مقاومت» و «دگرپروری» انسجام و ثبات سیاسی– اجتماعی را تهدید می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازغندی، علی‌رضا و مجید کانی (۱۳۹۱) «بررسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سازه‌انگاری»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، س ۸، ش ۲۱. صص ۲۳۱-205.
اشرف، احمد (۱۳۹۶) هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی، ترجمه حمید احمدی، چاپ ۵، تهران: نی.
بوزان، باری (۱۳۷۸) مردم، دولت‌ها، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
براتلو، فاطمه (۱۳۹۱) «امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در مدیریت فرهنگی»، جامعه پژوهی فرهنگی، س. ۳، ش. ۲، صص، 25-1.
پورسعید، فرزاد (1388) «بازتولید گفتمانی؛ راهبرد استقرار امنیت نرم در جامعه ایرانی»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، دوره 12، ش. 45، صص 163-135.
تاجیک، محمدرضا (1384) روایت، غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان.
تفضلی، حمید (1393) «7 آبان 1395؛ چرا کوروش؟»، در: http//westviewpizza>com/index.php/party-writing/other-content/243.
حاجیانی، ابراهیم (۱۳۹۴) «امنیت هویت؛ مبانی و چارچوب نظری»، جامعه‌شناسی ایران، دوره ۱۶، ش. ۴، صص ۳۵-۳.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (۱۳۸۸) «امنیت هستی‏شناختی در سیاست خارجی ج.ا.ا»٬ فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، س. اول، ش. ۱.
دغاغله، عقیل و زکیه سلیمی (۱۳۹۶) «ظهور نسل محزون در ایران»، در www.irandiplomacy.ir/fa/page 1974698.
شجاعی زند، علی‌رضا (۱۳۹۵) «مدلی برای مطالعه دین‌گریزی در ایران»، راهبرد فرهنگ، ش. ۳۵، صص ۳۰-۸.
عبدالله خانی، علی (۱۳۸۳) نظریه‌های امنیت، تهران: ابرار معاصر، جلد اول.
کریمی مله، علی (۱۳۹۶) درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی؛ مسائل و نظریه‌ها، چاپ دوم، تهران: سمت.
کریمی مله، علی (۱۳۸۵) «سامانه مفهومی امنیت بر اساس تئوری نیاز انسانی»، فصلنامه امنیت عمومی، س. اول، ش. ۱.
کچوییان، حسین (۱۳۸۶) تطورات گفتمان‌های هویتی ایران؛ ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد، چاپ ۲، تهران: نی.
کریمی منجر مویی، یزدان و مهناز فرهمند (1396) «بررسی رابطه بین فناوری‌های نوین ارتباطی و بازاندیشی هویت دینی جوانان شهر تهران»، توسعه اجتماعی، دوره 12، ش. 1، صص 80-59.
لیلی آبادی، کاظم و مستوره عزت زاده (1395) «بررسی علل گرایش دانشجویان به عرفان‌های نوظهور (مطالعه موردی دانشگاه تهران واحد غرب)»، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 2، ش. 2/1، صص 110-98.
موحدی، محمدابراهیم و جمال عرف (۱۳۹۲) «عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان کشور»، مطالعات راهبردی، س. ۱۶، ش. ۱، صص ۸۶-۵۳.
ماندل، رابرت (۱۳۷۹) چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مهدی، میرمحمدی (۱۳۹۴) «نسل‌ها، گفتمان‌ها و امنیت؛ چارچوبی فرهنگی برای امنیت در ایران»٬ مطالعات راهبردی، س. ۱۸، ش. ۲.
میر رکنی، حمیدرضا (1391) «ضرورت مبارزه با پان ایرانیست در ایران»، در:
http//iranhowiyat.bligsky.com/1391/07/05/post-1
Asgarzade, Alireza (2007) Iran and Challenge of Diversity, Palgrave Mcmillan.
Abdolmohammadi, Pejman (2015) ''the Revival of Nationalism and Secularism in Modern Iran'', Middle East Center Paper, Series 11.
Amanat, Abbas and Farzin Vejdani (2012) Iran Facing Others-Identity Bounderies in a Historical Perspective, Palgrave Mcmillan.
Ansari, Ali (2009) ''Iranian Nationalism Rediscovery'', Middle East Institute.
Bozorgmehr, Najmeh (2016) ''Iran's Youth Aspiration Pose Challenge to Islamic Republic's RulerS'', in: Http//www.ft>com/content/42369e82-33b4-11e6-bda0-04585c31b153.
Golkar, Saeid (2018) "Cultural Heterogenity in Post- Revolutionary Iran", the Washington Institute for Near East Policy.
Holliday, Shabnam (2007) ''Discourses and Counter-discourses of Iranian National Identity during Khatami’s Presidency (1997-2005)'', the University of Exeter.
Hunter, Shirin (2017) "Three New Trendsin Iran's Politics", Tahrir Forum.
Jafari, Ali Akbar (2014) "Reflections on Young Iranian's Ethnocentric Behaviours", Jurnal of Socio-cultural Changes, Vol 1, No. 1.
Kohanloo, Peter and Sorab Ahmari (2018), "An Iranian Revelution of National Dignity", www.http://vidolamerica.org.
Khosravinik, Majid and Mahrou Zia (2014) "Persian Nationalism; Identity and Anti- Arab Sentiments in Iranian Facebook Discourses", Journal of Language and Politics, PP. 755-780.
Mozaffari, Ali (2014) Forming National Identity in Iran, London, I.B Tauris and Coltd.
Motadel, David (2013) "Iran and the Aryan myth", Perceptions Iran, PP. 119-146
Nowiska, Monika (2014) ''Migration, Citizenship and Security'', Securitylogia, Nr 1.
Salimi, Darius (2013) ''Nationalism. Identity and National Consciousness Emong Diaspora Iranians'', George Mason University.
Schiwiller, Staci Gem (2013) Performing the Iranian State, London, Newyork, Anthem Press.
Tehranian, Majid (2004) Worlds Apart: Human Security and Global Governance, in "Worlds on the Move: Globalization, Migration and Cultural Security" by jonhatan Friedman and Shalina Rander, I.B. Tauris, London.
Yaghmaian, Behzad (2002) "Social Change in Iran", State University of Newyork Press.
Zimmt, Raz (2017) ''Cyrus the Great Day; Between Iranian and Islamic Identity'', Midlle East Social Media, Vol 5, IssuE 10.