بررسی مقایسه‏ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
مقاله حاضر، به بررسی مقایسه‏ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب 25 ژانویه مصر می‏پردازد و مفروضه آن این است که بدون این بررسی، فهم و تبیین انقلاب مصر ممکن نیست. پشتوانه نظری مقاله، نظریه فرایند انقلابی و همچنین، نظریه «فرصت سیاسی» در چارچوب جامعه‏شناسی جنبش‏های اجتماعی است. کاربست این نظریه‏ها نشان می‏دهد انقلاب اسلامی ایران فرصت سیاسی مناسبی برای جنبش انقلابی مصر فراهم نمود تا در زمانی کوتاهتر و با صرف هزینه‏ای کمتر به پیروزی برسد، اما درس‏گیری رژیم مبارک، ارتش مصر و ایالات متحده از انقلاب ایران موجب شده است آنها در پی محدودکردن فرصت اسلام‏گرایان برای تسخیر کامل فضای سیاسی و گذر از اسلام‏گرایی اجتماعی به اسلام‏گرایی سیاسی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات